•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr

 •   

   KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN

  DÜNYA KAMUOYUNA DUYURULUR

   

         Kırım Derneği Genel Merkezi ve Kırım Vakfı 27 Şubat 2014’de Ukrayna Büyükelçiliği yetkililerinin de katıldıkları olağanüstü toplantıda, Kırım’da meydana gelen son olayları değerlendirmiş ve şu kararları almıştır;

  27 Şubat 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunun silahlı gruplar tarafından basılarak işgal edilmesi terörist bir eylemdir.

  Bu silahlı grupların baskısı altında Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu’nun bir kısmı tarafından Kırım’ın geleceğine yönelik sözde referandum kararı ve Kırım Özerk Cumhuriyeti hükümetinin yeniden belirlenmesi hem Ukrayna Anayasası’na hem de uluslararası hukuka aykırıdır ve kesinlikle kabul edilemez.

  Bu gelişmeler bütün Ukrayna halkının iradesini ve Kırım’ın tarihî ve aslî halkı olan Kırım Tatarlarının da haklarını yok saymaktadır.

  Vatan Kırım’daki ve diasporadaki Kırım Tatarları bu hukuk dışı ve zorbalık altında alınmış kararları tanımamakta, Kırım Tatarlarının haklarının ancak bağımsız, demokratik ve toprak bütünlüğü korunmuş bir Ukrayna bünyesinde ve uluslararası hukukun şemsiyesi altında sağlanacağına inanmaktadır.

  Bu noktadan hareketle;

  1)Bütün demokratik dünya ülkeleri hükümetlerine ve uluslararası kuruluşlara Kırım Tatar diasporası olarak Kırım’da yaşanan hukuk dışı gelişmeler hakkında müracaatta bulunulacaktır.

  2)Kırım ve Ukrayna’daki durum ve mevcut kriz konusunda Kırım Tatar ve Ukrayna diasporaları birlikte hareket etmelidir.

  3)Kırım’daki mevcut demokrasi ve hukuk dışı durum hakkında bütün meşru yollar kullanılarak kamuoyu oluşturulması çalışmalarına hız verilmelidir.

  4)Kırım’da yaşanan demokrasi ve hukuk dışı durumun Türk ve dünya kamuoyuna duyurulması için Kırım Derneği Genel Merkezi tarafından 2 Mart 2014 Pazar günü saat 14.00’de Ankara’da bir açık hava toplantısı yapılacaktır ve basın açıklaması yapılacaktır.

  Bu kritik günlerde, Kırım’daki bütün tarafların sağduyulu ve hukuk çerçevesinde hareket etmeleri son derece önemlidir.

  Başta Kırım Tatar diasporası olmak üzere insan haklarına saygılı herkesi Kırım’ın geleceği konusunda sessiz kalmamaya davet ediyoruz.


  (İngilizce)

  ANNOUNCEMENT FROM

  GENERAL CENTER OF CRIMEAN ASSOCIATIONS TO WORLD OPINION

  On 27 February, 2014 in the emergency meeting, General Centre of the Crimean Association and Crimean Fond, with the participation of the official representatives of the Embassy of Ukraine, discussed and took some decisions on the latest incidents in Crimea;

  Supreme Council of the Crimean Autonomous Republic was occupied by a group of armed people on 27 February 2014 and this occupation is a terrorist activity.

  Under the oppression of this armed group, decisions were taken by a small part of the Supreme Council of Crimean Autonomous Republic to hold a referendum for the future of Crimea and reestablishment of the government of the Crimean Autonomous Republic. This action is unacceptable and illegitimate before Ukrainian constitution and international law.

  These developments ignore the will of the Ukrainian people and Crimean Tatars who are the indigenous people of Crimea.

  Crimean Tatars in homeland Crimea and in Turkey do not recognize the decisions which were taken against law and taken under oppression. We believe that Crimean Tatars acquire their democratic rights only in democratic environment of Ukraine whose territorial integrity must be ensured and under the umbrella of international law.

  Parallel with these;

  1)Crimean Tatar Diaspora in Turkey will apply to all democratic states and international institutions about the incidents happening in Crimea against law.

  2)Crimean Tatar and Ukrainian diasporas should act collectively for the incidents in Crimea and other parts of Ukraine.

  3)All legitimate means should be used in order to promote social awareness about the existing situation which is against law and democracy.

  4)In order to inform Turkish and World community about the unlawful and undemocratic incidents, General Centre of Crimean Associations will organize a public meeting and press conference on March 2nd, 2014, at 14.00, in Ankara.

  During this critical process, it is very important that all sides in Crimea should behave prudent and according to law.

  We invite Crimean Tatar diaspora and all people who are respectful to human rights to act against this situation in Crimea.

   


  (Ukraince)

  Заява Генерального Центру Спілки з питань культури та взаємодопомоги Кримських тюрків

            У Генеральному Центрі Спілки, спільно з Фондом Криму, 27 лютого ц.р. відбулося позачергове засідання за участі представників Посольства України в ТР, в ході якого обговорено поточні події в Криму та результатами якого стало ухвалення наступних рішень: 

   

  Захоплення будівлі Парламенту Автономної Республіки Крим з боку озброєних груп 27 лютого ц.р. є терористичним актом.

  Ухвалення неформального рішення щодо проведення референдуму стосовно подальшого майбутнього Кримського півострова, ухваленого частиною представників Кримського Парламенту під тиском озброєних груп осіб, а також перепризначення членів уряду Автономної Республіки Крим, суперечить  чинній Конституції України та міжнародному праву і є категорично неприйнятним.

  Такий розвиток подій свідчить про  ігнорування волі всього українського народу, а також прав представників кримськотатарської спільноти, що вважається історичним та корінним народом Криму.  

  Кримські татари на Батьківщині в  Криму, а також представники діаспори категорично не визнають ці рішення, ухвалені під тиранією. Вони вірять в забезпечення прав кримських татар лише в рамках незалежної, демократичної і територіально цілісної України та під егідою міжнародного права.

   У звязку із зазначеним буде вжито наступних кроків:

  1)Представниками кримськотатарської діаспори будуть направлені відповідні звернення до керівництва урядів усіх демократичних світових держав та міжнародних організацій щодо незаконних дій, які мали місце в Криму.

  2)  Кримські татари та українська діаспора повинні  діяти спільно щодо питання нинішньої кризової ситуації на території Криму та України;

  3) Має бути прискорена робота щодо забезпечення інформування представників громадськості стосовно нинішньої антидемократичної та протиправної ситуації в Криму шляхом використання усіх можливих законних засобів.

  4)З метою забезпечення інформування представників турецької громадськості і світової спільноти стосовно існуючої наразі антидемократичної та протиправної ситуації в Криму Генеральним Центром 2 березня ц.р. в Анкарі буде організовано мітинг.

             У ці критичні дні надзвичайно важливим вбачається здійснення усіма відповідними сторонами в Криму дій у рамках стриманості та у відповідності до чинного законодавства.

             Ми звертаємося до всіх, насамперед представників кримськотатарської діаспори, хто поважає забезпечення прав людей, із закликом не залишатися осторонь питання подальшого майбутнього Кримського півострова.


  (Rusça)

  Заявление Генерального Центра Сообщества по вопросам культуры и взаимопомощи    

   Крымских Тюрков

   

  В Генеральном Центре Сообщества, совместно с Фондом Крыма, 27 февраля нынешнего года состоялось внеочередное заседание при участии представительства Посольства Украины в Турецкой Республике, в ходе которого были обговорены текущие события в Крыму и результатами которого стало принятие следующих решений.

  Захват здания Парламента Автономной Республики Крым со стороны вооруженных групп 27 февраля нынешнего года является терорестическим актом.

  Принятие неформального решения по проведению референдума касательно будущего Крымского полуострова, принятого частью представителей Крымского Парламента под давлением вооруженных групп, а также переназначение членов правительства Автономной Республики Крым, противоречит действующей Конституции Украины и международному праву и является катекорически неприемлемым.

  Такое развитие событий свилетельствует об игнорировании воли всего украинского нарола а также прав представителей крымскотатарской общины, которая считается историческим и кореным народом Крыма.

  Крымские татары на Родине в Крыму, а также представители диаспоры категорически не признают эти решения, принятые под тиранией. Они верят в обеспечение прав крымских татар только в рамках независимой, демократичной и территориально целостной Украины и под  эгидой международного права.

  В связи с отмеченным выше будут предприняты следующие действия:

  1)Представителями крымскотатарской диаспоры будут отправлены соответствующие обращения к представительствам правительств всех демократических всемирных держав  и международных организаций по незаконным действиям, которые имели место в Крыму;

  2)Крымские татары и украинская диаспора должны действовать совместно по вопросам нынешней кризисной ситуации на территории Крыма и Украины;

  3)Должна быть ускорена работа по обеспечению информированием представителей общественности относительно нынешней антидемократичекой и противоправной ситуации в Крыму путем использования всех возможных законных средств;

  4)С целью обеспечения информирования представителей турецкой общественности и мирового сообщества касательно существующей антидемократической и противоправной ситуации в Крыму Генеральным Центром 2 марта нынешнего года в Анкаре будет организован митинг.

  В эти критические дни чрезвычайно важным является осуществление всеми соответствующими сторонами в Крыму действий в рамках сдержанности и соответственно действующего законодательства.

  Мы обращаемся ко всем, в первую очередь к  представителям крымскотатарской диаспоры, кто уважает обеспечение прав людей, с призывом не оставаться в стороне касательно вопроса дальнейшего будущего Крымского полуострова.

  Pin It