•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 •                 

                           KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN                                       

                              TÜRK ve DÜNYA KAMUOYUNA                                           

  KIRIM ve UKRAYNA’DA YAŞANAN OLAYLAR HAKKINDA 

         

       

  Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Kırım Tatarları, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çeşitli şehirlerinde yaşanan olayları dikkat ve soğukkanlılıkla izlemişlerdir. Ukrayna’nın iç barışının, anayasal düzeninin sağlanması, insan haklarına saygılı, demokratik ve müreffeh bir ülke olarak dünyanın gelişmiş ülkelerinin arasında yer alması Diaspora’da yaşayan tüm Kırım Tatarlarının yürekten arzusudur. Bu gaye ile Ukrayna’daki insan hayatına saygılı, hukuk ve demokrasi içindeki her hareket Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarında olduğu gibi Diapora’da yaşayan Kırım Tatarlarında da sonsuz destek bulmaktadır.

  Ne var ki, Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944 Sürgünü öncesi haklarının iadesi, Kırım’a dönen vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, insani, siyasi ve demokratik haklarının tanınması, millî ve tarihî mirasımızın yeniden yaşatılmasının önündeki en büyük engel olan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı ve bir grup parlamenterinin son günlerde Kırım yarımadasının Ukrayna’dan bağımsızlık ilan etmesi ve Kırım’ın statüsünün Rusya Federasyonu tarafından garanti alınması yönündeki beyanatları, yaşanmakta olan süreci sabır ve soğukkanlılıkla izleyen Kırım Tatar diasporasını büyük bir endişeye sevketmiştir.

  Gelinen bu noktada, 1917 Kırım Ahali Cumhuriyeti Başbakanı Antlı Şehidimiz Noman Çelebicihan’ın şehit edilişinin yıldönümü arefesinde vatanımız Kırım’dan tarihin o karanlık günlerini hatırlatan haberlere benzer bilgiler gelmesi bu endişemizi an be an arttırmaktadır.

  Bu itibarla, Kırım’da evrensel insan hakları ve uluslararası toplumun tanıdığı haklar dışında başka bir isteği dile getirmeden, tek istekleri tarihî vatanları Kırım’da barış, istikrar ve huzur içinde yaşamak olan Kırım Tatarlarının, Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu yetkililerince yapılan akıl dışı beyanatlar doğrultusunda yaşanabilecek gelişmelerden zarar görmeleri Kırım Tatar Diasporasınca asla kabul edilemez.

  Bilinmelidir ki, Kırım’daki tek bir Kırım Tatarının mal ve can güvenliğine zarar verecek en küçük bir tehdit ve harekete Kırım Tatar diasporası uluslararası ve yerel hukuk kurallarının tanıdığı en sert tepkiyi vermekte tereddüt göstermeyecektir.

  Ukrayna’nın iç barışının korunması ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesi çerçevesinde yaşanan tüm olayların demokrasi ve hukuk kuralları içinde çözüme kavuşacağı umudu ile Türk ve Dünya kamuoyuna saygı ile duyurulur..

   


  OFFICIAL STATEMENT ON RECENT EVENTS IN UKRAINE

  by Crimean Tatars Culture and Solidarity Association in Turkey

  Feb 22nd, 2014
   

  Situation in Ukraine was being carefully and calmly monitored by the Crimean Tatars living in Turkey and all over the World. Ukrainian place in the world as a democratic and prosperous country, solidarity of the Ukrainian society, ensuring the constitutional order in Ukraine are desires of the all Crimean Tatar people living in the diaspora. Parallel to these each policy and action respectful to the human rights, law and democratic principles are heartily supported by Crimean Tatars living not only in Crimean but also in diaspora.

  However, declarations of Chairman of the Supreme Council of Crimea, which is the main impediment in the way of the Crimean Tatars to protect their culture and civilization since their turning back to their homeland in 1991 after the deportation of 1944, May 18, and some council members in favor of the independence of Crimea and their open invitations to Russian Federation as a guarantor of this situation make Crimean Tatar diaspora very anxious about the situation.

  At this point, news coming from Crimea, at the eve of the commemoration of Noman Çelebicihan president of the People’s Republic of Crimea in 1917, is remembering us the old dark days of the history of Crimea and is augmenting our anxiety.

  Probable harmful consequences of irrational demands of the authorities of Supreme Council of the Crimea over Crimean Tatars, whose only desire is to live in their homeland in a peaceful, easy society according to the principles of human rights, are unacceptable for Crimean Tatar Diaspora.

  It should not be forgotten that Crimean Tatar diaspora will not hesitate to use all means which are accepted by international and domestic law to support their people if a threat emerges against the Crimean Tatar people in Crimea.

  This sincerely be announced to the Turkish and World public is, we are in a hope of the solution in democracy and law within the principles of saving the Ukraine’s internal peace and borders.


  Общество культуры и взаимопомощи крымских татар в Турции (г. Анкара) распространило заявление по поводу последних событий в Украине

  Крымские татары, проживающие в Турции и в различных частях мира, – пишется в сообщении, распространенном сегодня на официальном сайте дернека, – с большим вниманием следили за событиями, происходящими в столице Украины Киеве и различных городах Украины. Большим желанием крымских татар в Турции является внутренний мир в  Украине, сохранение конституционного строя,  обеспечения прав человека, вхождение  Украины в число демократических  и процветающих стран в мире.  С этой целью крымских татары проживающие в диаспоре,  также как и крымские татары , проживающие на Родине, поддерживают  каждое начинание в укреплении права и демократии в стране.

  Однако заявления руководства парламента  Автономной Республики Крым и части парламентариев,  то есть личностей создававших серьезные препятствия для возвращения прав крымскотатарского народа, признания гражданских, социальных, культурных, гуманитарных, политических  прав после депортации 18 мая 1944 года, об отделении от  Украины и получении гарантий от  Российской Федерации,  являются серьезной проблемой для крымскотатарской диаспоры и  вызывают большую обеспокоенность.

  В этой связи новости, которые приходят из Крыма и напоминают нам ситуацию накануне трагической даты  расстрела в 1918 году первого главы крымского парламента Номана Челебиджихана,  еще больше увеличивают нашу обеспокоенность.

  Главное желание представителей диаспоры видеть свой народ на исторической родине в мире, процветании и спокойствии, не пострадавшим от заявлений и последствий заявлений  отдельных депутатов крымского парламента.

  Следует отметить, что в случае  возникновения малейшей угрозы  безопасности, жизни и имуществу крымских татар на исторической родине крымскотатарская диаспора без сомнения будет реагировать самым жестким образом на происходящее в соответствии с  международными и внутренними правовыми  стандартами.

  Доводим нашу позицию до мировой общественности и всего тюркского мира, исходя из принципа сохранения внутреннего спокойствия и установления стабильности в Украине и выражаем надежду на разрешение ситуации в стране в соответствии с демократическими и правовыми нормами.

  Использовано фото с официальной веб-страницы Общества культуры и взаимопомощи крымских татар в Турции (г. Анкара).


   

  Кримськотатарська діаспора не кине співвітчизників на Батьківщині.

  Суспільствокультурі та взаємодопомоги кримських татар в Туреччині (м. Анкара) розповсюдило заяву з приводу подій в Україні.

  Анкара (QHA) – Кримські татари які живуть в Туреччині, та також у різних  інших частинах світу, - написане у повідомленні, яке було розповсюджене сьогодні на офіційному сайті дернека, - з величезною увагою слідкували за подіями, які відбувалися у столиці Україні у Києві та також інших містах України. Великим бажанням кримських татар в Туреччині є внутрішній мир у країні, збереження конституційного   ладу, забезпечення прав людини, входження України в число демократичних и процвітаючих країн у світі. З цією метою, кримські татари які проживають у Туреччині, та також кримські татари які проживають на Батьківщині, підтримують кожне починання у укріпленні прав та демократії в країні.

  Але заява керівництва парламенту Автономної Республіки Криму та частина парламентаріїв, тобто особистостей які створили серйозні перешкоди для повернення прав кримськотатарському народу, визнання громадянських, соціальних, культурних,гуманітарних, політичних прав після депортації 18 травня 1944 року, про відділення від України та отримання гарантій від Російської  Федерації, є серйозною проблемою для кримськотатарської діаспори та викликає велику занепокоєність.

  Через це, новини які приходять до нас із Криму нагадують нам ситуацію на кануні трагічної дади розстрілу у 1918 році першого голову кримського парламенту НоманаЧелебиджихана, це іще більше збільшує нашу занепокоєність.

  Головне бажання представників діаспори бачити свій народ на історичній батьківщині, у мирі та злагоді, не постраждалим від заяв та наслідків окремих депутатів кримського парламенту.

  Треба відмітити, що у випадку виникнення найменшої загрози безпеки, життю та майну кримських татар на історичнійбатьківщині, кримськотатарська діаспора без сумніву буде реагувати самим  жорстким чином на те що відбувається відповідно з міжнародними та внутрішніми правовими стандартами.

  Доводимо нашу позицію до мирового суспільства і усьому тюркському світу, виходячи з принципу збереження внурішньогоспокою та встановлення стабільності в Україні і висловлюємо надію на вирішення ситуації в країні згідно з демократичними і правовими нормами.

  Фото використано з офіціальної веб-сторінці Суспільствокультури та взаємодії кримських татар в Туреччині (м. Анкара).

  Переклад (QHA)(при використанні перекладу ссилка обов’язкова)


  A Krím Egyesület Központjából,
  a török és a világ közvéleménye számára,

  a Krímben és Ukrajnában zajló eseményekkel kapcsolatban

  Törökország és a világ számos pontján élő krími tatárság, az ukrán fővárosban, Kijevben és az ország más városaiban tapasztalt eseményeket hidegvérűen kísérte figyelemmel. Ukrajna belső békéje, alkotmányos rendjének épsége, az Emberi Jogok tisztelete és Ukrajnának egy demokratikus és prosperáló országként a világ fejlett országai között való helye a diaszpórában élő teljes krími tatárság szívbéli óhaja. Ezen céllal az Ukrajnában élők életét tisztelő, jogi és demokratikus kereteken belüli minden tevékenység a Krímben élő krími tatárság esetében a megszokott módon, és egyúttal a diaszpórában élő krími tatárság soraiban is teljes támogatásra talál.

  Mindazonáltal a Krímben élő krími tatárok 1944. május 18-a előtti jogainak visszaállításának és a Krímbe visszatérő honfitársaink szociális, kulturális, emberi, politikai és demokratikus  jogainak elismerésének, a nemzeti és történelmi örökségünk újonnan történő életbe léptetésének  legnagyobb akadályának minősülő, azaz a Krími Autonóm Köztársaság parlamentjének elnökének és más egyéb parlamenti képviselőknek az utóbbi napokban tett és a Krím félsziget Ukrajnától való teljes függetlenségét és ilyetén státuszának Oroszország irányából garantált létét kilátásba helyező nyilatkozatai, az eddig tapasztalt folyamatot higgadtan és hidegvérrel figyelő krími tatár diaszpórát nagy aggodalommal töltötte el.

  Erre a pontra érkezve elmondandó, hogy az 1917. évi Krími Népi Köztársaság elnökének és céljaira felesküdött hősi halottjának, Noman Cselebdzsihannak mártírhalálának évfordulójának előestéjén hazánkból, a Krímből a történelem imént említett sötét napjaira emlékeztető hírekhez hasonló információk érkezése ezt az aggodalmat igencsak megnövelik.

  Ezt figyelembe véve anélkül, hogy a Krímben az Egyetemes Emberi Jogok és a Nemzetközi Közösség által elismert jogokon kívül más kívánalmat szóvá tennénk, kijelentendő, hogy az egyetlen óhajtott történelmi hazájukban, a Krímben békeben, egyetértésben és nyugalomban élő krími tatároknak, a Krími Autonóm Köztársaság parlamenti megbízottainak esztelen nyilatkozatainak fényében történő változások esetében bekövetkezendő veszteségeit, a diaszpórában élő krími tatár közösség semmilyen formában nem tűri belenyugvással.

  Tudva legyen, hogy a Krímben egyetlen krími tatárnak vagyoni vagy személyi biztonságát érintő, kárt okozandó legkissebb fenyegetésre és az ezt előrevetítő fellépésre is, a krími tatár diaszpóra a nemzetközi és a helyi jog szabályainak keretein belül lehetséges legkeményebb reakciót habozás nélkül meg fogja tenni.

  Ukrajna belső békéjének megőrzését és a területi integritását illető tisztelet elvének körében érvényesülő minden eseménynek, a demokrácia és a jog szabályain belül a
  megoldáshoz való hozzájutás reményével a török és a világ közvéleménye számára mindez tisztelettel hírül adatik.


  Comunicat al Asociației tătarilor crimeeni din Turcia către opinia publică din Turcia și din lume în legătură cu evenimetele din Crimeea și Ucraina

  Tătarii crimeeni care trăiesc în Turcia și diferite părți ale lumii, au urmărit evenimentele din Kiev, capitala Ucrainei și din alte orașe cu atenție și stăpânire de sine. Dorința sinceră a tătarilor crimeeni care trăiesc în diaspora este ca Ucraina să fie una dintre țările dezvoltate ale lumii prin asigurarea păcii interne, constituționalității, respectului față de drepturile omului,  democrației și prosperității. Orice intenție a Ucrainei care are în vedere respectul față de viața oamenilor, a legii și democrației așa cum este susținută de tătarii crimeeni care trăiesc în Crimeea este sprijinită și de tătarii crimeeni care trăiesc în diaspora.  

            Însă, declararea independenței față de Ucraina a peninsulei Crimeea și declarațiile prin care se cere garantarea statutului Crimeei de către Federația Rusă făcute de către Președintele Parlamentului Republicii Autonome Crimeea și un grup de parlamentari au creat îngrijorare în rândul diasporei tătarilor crimeeni care urmăreau evenimentele cu răbdare și stăpânire de sine deoarece reprezintă cel mai mare obstacol în recăpătarea drepturilor pe care tătarii crimeeni care trăiesc în Crimeea le aveau înainte să fie deportați la 18 mai 1944, în recunoașterea drepturilor sociale, culturale, umane, politice și democratice ale compatrioților noștri care s-au întors în Crimeea și în refacerea moștenirii noastre istorice și naționale.

            În acest stadiu, în pragul comemorării martirajului eroului nostru național Noman Çelebicihan, Prim-ministru al Republicii Populare Crimeea din 1917, știrile care ne amintesc de acele zile întunecate din istoria patriei noastre natale, nu fac decât să ne crească îngrijorarea.

            În acest context, diaspora tătarilor crimeeni nu poate să accepte în nici un fel ca din cauza unor declarații iresponsabile ale unor membri ai Parlamentului Republicii Autonome Crimeea, tătarii crimeeni, care nu formulează alte cerințe decât respectarea drepturilor omului și a legilor internaționale în Crimeea și care vor să trăiască în țara lor istorică în pace, stabilitate și prosperitate, să aibe de suferit.

            În cazul în care unui tătar crimeean din Crimeea îi va fi pusă în pericol siguranța vieții sau a bunurilor materiale, diapora tătarilor crimeeni va reacționa în cel mai energic mod posibil făcând apel la legislația internațională și locală.

            În speranța că evenimentele care se desfășoară vor fi soluționate în concordanță cu regulile democrației și ale dreptului avându-se în vedere apărarea păcii interne din Ucraina și respectându-se principiul unității teritoriale a acesteia, adresăm acest comunicat opiniei publice din Turcia și din lume...


   
  克里米亚协会总部向突厥及全世界舆论发表的
  关于发生在克里米亚及乌克兰事件的声明
  土耳其及世界各地的克里米亚鞑靼人对发生在乌克兰首都基辅及其他城市的相关事件给予冷静和理性的关注。内部和平、尊重人权、民主法治的现代化乌克兰时克里米亚鞑靼人发自内心的共同愿望。为了这一目标,和生活在克里米亚的鞑靼人一样,散居海外的克里米亚鞑靼人对乌克兰的人权、法律、民主建设给予永远的支持。
  然而,正当克里米亚的鞑靼人1944年5月18日被流放前的权利正要逐步回归时,当重新回到克里米亚的公民重新认识社会、文化、人道主义、政治以及民主权利时,当国家和历史的遗产将再一次唤醒时,最近克里米亚自治共和国的议会主席和一群议员公然声明克里米亚半岛要从乌克兰独立出去,要从俄罗斯联邦获得克里米亚地位的保障,这让一直以来耐心并且冷静的克里米亚鞑靼人感到万分的焦虑。
  就在1917年克里米亚共和国总理、烈士努曼柴来毕基汗纪念日即将到来之际,我们的家乡却传来了使人回想起过去历史黑暗岁月的消息,这无疑加深了我们的焦虑。
  在克里米亚的鞑靼人除了普遍人权和国际社会公认的人权外别无所求,只希望生活在一个和平、稳定、安宁的国度里。然而这一点都因克里米亚自治共和国议会的一些议员的愚昧声明而可能受到损害。对此旅居海外的克里米亚鞑靼人绝不会接受。
  要知道,在克里米亚的哪怕是一个鞑靼人的人身或者财产受到任何的威胁,海外克里米亚鞑靼人也会依照国际法和地方法律给予毫无犹豫的反击。

   

  在保护乌克兰国内安全及尊重领土完整的原则框架下,我们希望当前所有发生的事件都能在民主和法律准则下得以解决。这是我们对突厥及全世界舆论发表的诚恳声明。

  بيان حول الأحداث الأخيرة في أوكرنيا من الرابطه التركية من تتار القرم

   

  الوضع في أوكرنيا كان يجرى رصدها بعناية وهدوء من "تتار القرم" الذين يعيشون في تركيا وفي جميع انحاء العالم كبلد ديمقراطي مظهر يضمن النظام الدستوري .

  وكانت هذه رغبات شعب "تتار القرم" وجميع الذين يعيشون في الشتات وبالإضافة لذلك العمل القائم على احترام حقوق الإنسان والقانون والمبادئ الديمقراطية .

  إن الإعلانات الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى من القرم والذي هو العائق الرئيسي أمام "تتار القرم" لحماية الثقافة والحضارة منذ العودة إلى وطنهم في عام 1991 بعد ترحيلهم عام 1944 في 18 مايو .

  بعض أعضاء مجلس الأمن تؤيد استقلال شبه جزيرة القرم وعلى دعوات مفتوحة إلى الإتحاد الروسي بوصفه ضامناً لهذا الوضع يجعل الشتات "تتار القرم" حريصة جداً حول الوضع .

  عند هذه النقطة تزكر لنا الأيام المظلمه القديمة من تاريخ القرم والأنباء القادمه من شبه جزيرة القرم في عام 1917 عشيه إحتفال "نعمان" رئيس الجمهورية الشعبية في شبه جزيرة القرمعام 1917 وهو ماذاد القلق لدينا .

  الأثار الضاره المحتمله للمطالب الغير منطقيه من سلطات "المجلس الأعلى" لشبه جزيره القرم  خلال "تتار القرم" هي رغبه فقط في العيش في وطنهم في مجتمع سلمي وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان غير مقبوبه "لشتات القرم".

  لا ينبغي أن ننسى أن تتار القرم الشتات لن تتردد في استخدام كل الوسائل التي يقبلها القانون الدولي والمحلي لدعم شعوبها إذا تهديدا يخرج ضد الشعب التتار القرم في شبه جزيرة القرم.

   

  هذا سيعلن بصدق للجمهور العالم، ونحن في أمل من الحل في الديمقراطية والقانون في إطار مبادئ حفظ السلام والحدود الداخلية في أوكرانيا

  Pin It