Facebook Twitter Youtube Vimeo
Haber ve Duyurular
Üye Girişi
KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN
  27.02.2014 - 22:14  |  Yazı Boyutu: 10 12 14 16

 

  

 KIRIM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN 

DÜNYA KAMUOYUNA DUYURULUR

 

 

 

 

 

 

       Kırım Derneği Genel Merkezi ve Kırım Vakfı 27 Şubat 2014’de Ukrayna Büyükelçiliği yetkililerinin de katıldıkları olağanüstü toplantıda, Kırım’da meydana gelen son olayları değerlendirmiş ve şu kararları almıştır;  

27 Şubat 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunun silahlı gruplar tarafından basılarak işgal edilmesi terörist bir eylemdir.

Bu silahlı grupların baskısı altında Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu’nun bir kısmı tarafından Kırım’ın geleceğine yönelik sözde referandum kararı ve Kırım Özerk Cumhuriyeti hükümetinin yeniden belirlenmesi hem Ukrayna Anayasası’na hem de uluslararası hukuka aykırıdır ve kesinlikle kabul edilemez.

Bu gelişmeler bütün Ukrayna halkının iradesini ve Kırım’ın tarihî ve aslî halkı olan Kırım Tatarlarının da haklarını yok saymaktadır.

Vatan Kırım’daki ve diasporadaki Kırım Tatarları bu hukuk dışı ve zorbalık altında alınmış kararları tanımamakta, Kırım Tatarlarının haklarının ancak bağımsız, demokratik ve toprak bütünlüğü korunmuş bir Ukrayna bünyesinde ve uluslararası hukukun şemsiyesi altında sağlanacağına inanmaktadır.

Bu noktadan hareketle;

1)    Bütün demokratik dünya ülkeleri hükümetlerine ve uluslararası kuruluşlara Kırım Tatar diasporası olarak Kırım’da yaşanan hukuk dışı gelişmeler hakkında müracaatta bulunulacaktır.

2)    Kırım ve Ukrayna’daki durum ve mevcut kriz konusunda Kırım Tatar ve Ukrayna diasporaları birlikte hareket etmelidir.

3)    Kırım’daki mevcut demokrasi ve hukuk dışı durum hakkında bütün meşru yollar kullanılarak kamuoyu oluşturulması çalışmalarına hız verilmelidir.

4)    Kırım’da yaşanan demokrasi ve hukuk dışı durumun Türk ve dünya kamuoyuna duyurulması için Kırım Derneği Genel Merkezi tarafından 2 Mart 2014 Pazar günü saat 14.00’de Ankara’da bir açık hava toplantısı yapılacaktır ve basın açıklaması yapılacaktır.

Bu kritik günlerde, Kırım’daki bütün tarafların sağduyulu ve hukuk çerçevesinde hareket etmeleri son derece önemlidir.

Başta Kırım Tatar diasporası olmak üzere insan haklarına saygılı herkesi Kırım’ın geleceği konusunda sessiz kalmamaya davet ediyoruz.

 

(İngilizce)

ANNOUNCEMENT FROM

GENERAL CENTER OF CRIMEAN ASSOCIATIONS TO WORLD OPINION

On 27 February, 2014 in the emergency meeting, General Centre of the Crimean Association and Crimean Fond, with the participation of the official representatives of the Embassy of Ukraine, discussed and took some decisions on the latest incidents in Crimea;

Supreme Council of the Crimean Autonomous Republic was occupied by a group of armed people on 27 February, 2014 and this occupation is a terrorist activity.

Under the oppression of this armed group, decisions were taken by a small part of the Supreme Council of Crimean Autonomous Republic to hold a referendum for the future of Crimea and reestablishment of the government of the Crimean Autonomous Republic. This action is unacceptable and illegitimate before Ukrainian constitution and international law.

These developments ignore the will of the Ukrainian people and Crimean Tatars who are the indigenous people of Crimea.

Crimean Tatars in homeland Crimea and in Turkey do not recognize the decisions which were taken against law and taken under oppression. We believe that Crimean Tatars acquire their democratic rights only in democratic environment of Ukraine whose territorial integrity must be ensured and under the umbrella of international law.

Parallel with these;

1)      Crimean Tatar Diaspora in Turkey will apply to all democratic states and international institutions about the incidents happening in Crimea against law.

2)      Crimean Tatar and Ukrainian diasporas should act collectively for the incidents in Crimea and other parts of Ukraine.

3)      All legitimate means should be used in order to promote social awareness about the existing situation which is against law and democracy.

4)      In order to inform Turkish and World community about the unlawful and undemocratic incidents, General Centre of Crimean Associations will organize a public meeting and press conference on March 2nd, 2014, at 14.00, in Ankara.

During this critical process, it is very important that all sides in Crimea should behave prudent and according to law.

We invite Crimean Tatar diaspora and all people who are respectful to human rights to act against this situation in Crimea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ukraince)

Заява Генерального Центру Спілки з питань культури та взаємодопомоги Кримських тюрків

 

          У Генеральному Центрі Спілки, спільно з Фондом Криму, 27 лютого ц.р. відбулося позачергове засідання за участі представників Посольства України в ТР, в ході якого обговорено поточні події в Криму та результатами якого стало ухвалення наступних рішень: 

 

 

 

 

 

Захоплення будівлі Парламенту Автономної Республіки Крим з боку озброєних груп 27 лютого ц.р. є терористичним актом.

Ухвалення неформального рішення щодо проведення референдуму стосовно подальшого майбутнього Кримського півострова, ухваленого частиною представників Кримського Парламенту під тиском озброєних груп осіб, а також перепризначення членів уряду Автономної Республіки Крим, суперечить  чинній Конституції України та міжнародному праву і є категорично неприйнятним.

Такий розвиток подій свідчить про  ігнорування волі всього українського народу, а також прав представників кримськотатарської спільноти, що вважається історичним та корінним народом Криму.  

Кримські татари на Батьківщині в  Криму, а також представники діаспори категорично не визнають ці рішення, ухвалені під тиранією. Вони вірять в забезпечення прав кримських татар лише в рамках незалежної, демократичної і територіально цілісної України та під егідою міжнародного права.

 

 

 

 

 

У звязку із зазначеним буде вжито наступних кроків:

 

 

 

 

 

1)                           Представниками кримськотатарської діаспори будуть направлені відповідні звернення до керівництва урядів усіх демократичних світових держав та міжнародних організацій щодо незаконних дій, які мали місце в Криму.

2)                           Кримські татари та українська діаспора повинні  діяти спільно щодо питання нинішньої кризової ситуації на території Криму та України;

3)                           Має бути прискорена робота щодо забезпечення інформування представників громадськості стосовно нинішньої антидемократичної та протиправної ситуації в Криму шляхом використання усіх можливих законних засобів.

4)                           З метою забезпечення інформування представників турецької громадськості і світової спільноти стосовно існуючої наразі антидемократичної та протиправної ситуації в Криму Генеральним Центром 2 березня ц.р. в Анкарі буде організовано мітинг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           У ці критичні дні надзвичайно важливим вбачається здійснення усіма відповідними сторонами в Криму дій у рамках стриманості та у відповідності до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

           Ми звертаємося до всіх, насамперед представників кримськотатарської діаспори, хто поважає забезпечення прав людей, із закликом не залишатися осторонь питання подальшого майбутнього Кримського півострова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rusça)

Заявление Генерального Центра Сообщества по вопросам культуры и взаимопомощи    

 Крымских Тюрков

 

 

 

 

 

В Генеральном Центре Сообщества, совместно с Фондом Крыма, 27 февраля нынешнего года состоялось внеочередное заседание при участии представительства Посольства Украины в Турецкой Республике, в ходе которого были обговорены текущие события в Крыму и результатами которого стало принятие следующих решений.

 

Захват здания Парламента Автономной Республики Крым со стороны вооруженных групп 27 февраля нынешнего года является терорестическим актом.

 

Принятие неформального решения по проведению референдума касательно будущего Крымского полуострова, принятого частью представителей Крымского Парламента под давлением вооруженных групп, а также переназначение членов правительства Автономной Республики Крым, противоречит действующей Конституции Украины и международному праву и является катекорически неприемлемым.

 

Такое развитие событий свилетельствует об игнорировании воли всего украинского нарола а также прав представителей крымскотатарской общины, которая считается историческим и кореным народом Крыма.

 

Крымские татары на Родине в Крыму, а также представители диаспоры категорически не признают эти решения, принятые под тиранией. Они верят в обеспечение прав крымских татар только в рамках независимой, демократичной и территориально целостной Украины и под  эгидой международного права.

 

В связи с отмеченным выше будут предприняты следующие действия:

 

1)      Представителями крымскотатарской диаспоры будут отправлены соответствующие обращения к представительствам правительств всех демократических всемирных держав  и международных организаций по незаконным действиям, которые имели место в Крыму;

2)      Крымские татары и украинская диаспора должны действовать совместно по вопросам нынешней кризисной ситуации на территории Крыма и Украины;

3)      Должна быть ускорена работа по обеспечению информированием представителей общественности относительно нынешней антидемократичекой и противоправной ситуации в Крыму путем использования всех возможных законных средств;

4)      С целью обеспечения информирования представителей турецкой общественности и мирового сообщества касательно существующей антидемократической и противоправной ситуации в Крыму Генеральным Центром 2 марта нынешнего года в Анкаре будет организован митинг.

В эти критические дни чрезвычайно важным является осуществление всеми соответствующими сторонами в Крыму действий в рамках сдержанности и соответственно действующего законодательства.

 

Мы обращаемся ко всем, в первую очередь к  представителям крымскотатарской диаспоры, кто уважает обеспечение прав людей, с призывом не оставаться в стороне касательно вопроса дальнейшего будущего Крымского полуострова.

 

 

 

 

(Almanca)

Mitteilung der  Zentrale des Krimtürken Kultur- und Hilfsvereines

 

 

 

 

 

Die Zentrale des Krimtataren Vereines und die Krimtataren Stiftung haben am 27. Februar 2014, mit der Anwesenheit von Zuständigen aus der ukrainischen Botschaft, während der Notsitzung die aktuellen Ereignisse besprochen und folgende Beschlüsse gefasst:

Die Besetzung des Parlamentes der Autonomen Republik Krim durch bewaffnete Gruppen am 27. Februar 2014 ist ein terroristischer Akt.

Die Entscheidungen des Parlamentes einen Volksentscheid bezüglich der Zukunft des Krim und die neue Regierungsbildung der Autonomen Republik Krim unter dem Druck der bewaffneten Gruppen ist verfassungswidrig und auch mit dem Internationalen Recht nicht vereinbar.

Diese Vorkommnisse betrachten keineswegs den Willen der ukrainischen Bevölkerung, die Geschichte des Krim und die eigentliche Bevölkerung der Halbinsel, die Krimtataren.

Die Tataren auf der Krim und in der Diaspora erkennen diese rechtswidrigen und rebellisch getroffenen Entscheidungen des Parlamentes nicht an. Die rechte der Krimtataren können nur mit einer autonomen und demokratischen Ukraine, deren Grenzen beibehalten werden, und unter dem Schutz des Internationalen Rechtes gewährleistet werden.

Mit diesem Standpunkt;

 1. Es werden alle demokratischen Regierungen und Internationalen Organisationen von der krimtatarischen Diaspora über die rechtswidrigen Ereignisse auf der Krim unterrichtet werden.
 2. Die krimtatarische und ukrainische Diaspora muss bezüglich der Krisensituation und der Lage auf der Krim und in Ukraine zusammen vorgehen.
 3. Es muss mit allen legitimen Mitteln die zur Verfügung stehen eine öffentliche Haltung über die Lage der Demokratie und rechtswidrige Situation in Krim mobilisiert werden.
 4. Um die nicht demokratische und rechtswidrige Lage in Krim, der Türkei und der Welt bekannt zu machen wird die Zentrale des Krim-Vereines am 02. März 2014 um 14.00 Uhr in Ankara eine Kundgebung mit Pressemittelung veranstalten.

In dieser kritischen Lage müssen alle auf der Krim im Rahmen der Gesetze und besonnen vorgehen.

Wir richten ein Appell an alle denen Menschenrechte etwas bedeuten, aber vorerst an die krimtatarische Diaspora, über die Lage auf der Krim nicht zu schweigen.

 

 

 

 

 

(Kazakça)

Қырым қауымдастығы басқарма орталығынан

Қырым қауымдастығы басқарма орталығы және Қырым фонды 27 ақпан 2014 күнi Украина Елшiлiгiнде ұйымдастырылған жиналыста Қырымдағы соңғы оқығалар көзден кешiрiлiп төменде көрсетiлген үкiм қабылданды;

2014жыл 27 ақпан күнi Қырым Автоном Республикасы Мәжiлiсiн қарулы адамдар тарапынан басқыға ораұы терөрлiк әрелет ретiнде қабылданұда.

Бұл қарулы топтардың басқыны нәтижесiнде Қырым Автоном Республикасы Мәжiлiсiнiң бiр бөлiгi тарапынан Қырымның келешегiне байланысты халық ойламасы жасалуы, Қырым Автоном Республикасы үкiметiнiң жаңадан тағайындалмасы жәйлi қабылданған үкiм Украина Конституциясына және халықаралық құқыққа жат жыне қабылдануы мүмкiн емес.

Бұл оқиғалар бүкiл Украина халқының қалауын және Қырымның ежелгi және негiзгi халқы Қырым татарларының құқықтарын жоқ сауда.

Атамекен Қырымда және диаспорадағы Қырым татарлары бұл құқыққа жат және зорбалықпен қабылданған үкiмдердi қабылдамауда. Қырым татарларының егемендiгi, демократтық және топрақ бүтiндiгi қорғалған Украинаның тәркiбiнде, халықаралық құқықтың қадағалауында қамтамасыс етiлуiне сенiм бiлдiрiлуде.

Бұған байланысты:

 1. Бүкiл демократтық дүнiедегi мемлекеттердiң үкiметтерiне және халықаралық құрылiстарға Қырым татар дыаспорасы тарапынан Қырымда болып жатқан құқыққа жат оқиғалар жәйлi хабарландырұлар жiберiледi.
 2. Қырым мен Украинадағы кризис жәйлi Қырым татар және Украина дiаспоралары бiрлiкте әрекет жасауы керек.
 3. Қырымдағы демократия және құқыққа жат оқығалар жәйлi бүкiл мүмкiн жолдармен қоғамдық пiкiрдi қалыптастырұға көмектесу және тездету.
 4. Қырымда болып жатан бұл оқиғалардың Түрiк және дүние қоғамына хабарландырылуы үшiн Қырым қауымдастығы басқарма орталығы тарапынан 2 наурыз 2014 сағат 14.00’де Анкара қаласында ашық мекен-жәй жиналысында ашықтама жасалынады.

Бұл қиындық толы күндерде, Қырымдағы бүкiл тараптардың әдiл құқыққа сай әрекет етулрi өте маңызды.

Қырым татарларының диаспорасы басшылығында құқыққа қүрмет көрсетiлiп Қырымның келешегi жәйлi үнсiз қалмауға шақырамыз.

 

 

 

 

 

(Özbekçe)

Qirim jamiyati bosh markazidan

Qirim jamiyati bosh markazi ve Qirim fondi 27 fevral 2014 yilida Ukraina Elchiligi a’zolarining qatnashuvi bilan bo’lib o’tgan yig’ilishda Qirimda jarayon bo’layotgan so’nggi voqealar diqqatga olingan holda ushbu qarorlar qabul qilinmishdir;

27 fevral 2014 yilida Qirim Avtonom Respublikasining qurolli insonlar tarafidan bosqinga olinishi teror faoliyatidir.

Ushbu qurolli insonlarning bosqini ostidagi Qirim Avtonom Respublikasi Majlisining bir qismi tarafidan Qirimning kelajagiga bog’liq referendum qarori va Qirim Avtonom Respublikasi hukumatining boshdan tayin qilinishi haqida qarorlar qabul qilindi, faqat bu qarorlarning Ukraina Konstitusiyasiga va xalqaro huquqqa qarshi bo’lganligidan qabul qilinishi mumkin emas.

Bu vaziyat butun Ukraina xalqining irodasiga va Qirimning tarixi va asl xalqi bo’lguvchi Qirim tatarlarining ham haq va huquqlari diqqatga olinmayapti.

Ona vatan Qirimdagi xalq na diasporadagi Qirim tatarlari huquqqa qarshi ushbu majburi qabul qilingan qarorlarni tan olmaydi.

Qirim tatarlari, xalqlarning mustaqil, demokratik va tuproq bo’linmasligi shartlari diqqatga olingan holda Ukraina tarkibida va xalqaro huquq diqqatga olingan holda hal bo’lishi mumkin.

Bu nuqtai nazardan;

 1. Butun dunyo demokrat davlatlari hukumatlariga va xalqaro qurulushlarga Qirim tatar diasporasi nomidan Qirimda jarayon bo’layotgan huquqqa qarshi harakatlar haqida ma’lumot beriladi.
 2. Qirim va Ukrainadagi vaziyat va mavjud krizis haqida Qirim tatar va Ukraina diasporalari birgalikda harakat qilishadi.
 3. Qirimda jarayon bo’layotgan huquqqa qarshi harakatlar Turk va dunyo jamoasiga, 2 mart 2014 yili Ankara shahrida bo’lib o’tadigan ochiq makon majlisida tanitilib e’lon qilinadi.
 4. Qirimdagi mavjud vaziyat haqida butun mumkin yo’llar ila jamoaga tanitilmasi va tezlashtirilmasi.

Bu qiyin kunlarda, Qirimdagi butun taraflarning tadbirli va huquqi yo’llar bilan harakat qilishlari muhim.

Qirim tatarlari diasporasi boshchiligida inson haqlariga hurmat ko’rsatuvchi barchaga Qirimning kelajagi haqida jim qolmaslikka chaqiramiz.

 

 

Bu yazıyı : 5559 kişi okudu.
Bookmark and Share Arkadaşına Gönder  Yazdır
İsminiz \ Takma İsim*
Başlık *
Yorumunuz *

 


harf daha yazabilirsiniz.
Onay Kodu:
Onay Kodu Doğrulama *
  

© 2010 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Adres: Meşrutiyet Cad. Ergene Apt. No: 20/14 Kızılay, Ankara      Tel: 90.312.419 47 49 Faks: 90.312.419 47 51  E-Posta: info@kirimdernegi.org.tr