•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • Aradan geçen zaman içinde Ukrayna’da Anayasanın Kırım Özerk Cumhuriyeti ile ilgili kısmında sayın Cumhurbaşkanın vaadi çerçevesinde yapılacak değişikliklere ilişkin teklifleri büyük merak ve heyecan içinde bekledik, elimize geçen bütün teklifleri, taslakları dikkatle okuyarak inceledik.

  Kırım Tatar halkının en büyük nüfus yoğunluğunu oluşturan Kırım Tatar Diasporası mensupları olarak;

  1917 yılında kurulan Kırım Demokratik Halk Cumhuriyeti Anayasası’ndan ruhunu alan, temeli 150 yıllık Kırım Tatar millî mücadelesine dayanan siyasî, hukukî, tarihî, insanî ve sosyal tecrübe ile;

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirgesi’nde vücut bulan insan hakları, hukuk ve adalet esaslarını temel alan,

  Avrupa Parlamentosunun 11 Şubat 2021 tarih ve 2021-50 sayılı kararının 60.paragrafında da vurgulanan “Kırım Tatarlarının millî ve bölgesel özerkliği” kavramını hayata geçirir nitelikte,

  Kırım’da Ukrayna’nın egemenlik haklarını, Kırım’ın aslî ve yerli halkı olan Kırım Tatarları ile birlikte Kırım’da yaşayan diğer yerli halklar ve ulusal azınlıkların hak ve hukuklarını korumayı amaçlayan;

  Ukrayna Anayasasının Kırım Özerk Cumhuriyetini düzenleyen 10.Kısmı hakkında değişiklik tekliflerimiz aşağıda yer almaktadır.

  Saygılarımızla

   

  10.Bölüm
  Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti

  Madde 134. Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti, Ukrayna’nın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının kendi kaderini tayin hakkından kaynağı alan ve bu esasa göre Kırım yarımadası ile Ukrayna Parlamentosu tarafından belirlenen sınırları kapsamak suretiyle kurulmuş, Ukrayna Anayasasında belirlenen esaslar ve yetkilere göre idare edilen özerk bir cumhuriyettir. Kırım yarımadası sınırları içinde her hangi bir bölgeye, şehre ya da başkaca yerel bir birime istisnai yönetim rejimi tanınamaz.

  Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti ve bu cumhuriyetin kurulu olduğu Kırım yarımadası Ukrayna’nın ayrılmaz ve devredilemez bir parçasıdır.

  Madde 135. Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti, Kırım Parlamentosu ve Kırım Tatar Millî Kurultayı tarafından kabul edilen ve Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Anayasasına ve Ukrayna Anayasası ve kanunlarına uygun olarak belirlenmiş yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.

  Kırım Parlamentosunun yasal düzenlemeleri ve Kırım Tatar Özerk Cumhuriyetinin Bakanlar Kurulu kararları Ukrayna Anayasasına, kanunlarına aykırı olamaz. Kırım Parlamentosu ve Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ve Ukrayna Bakanlar Kurulu ile uyum içinde çalışır.

  Madde 135-1. Kırım Tatar Özerk Cumhuriyetinde devlet dilleri Ukraince ve Kırım Tatarcadır.

  Kırım Tatar Özerk Cumhuriyetinde yaşayan diğer halkların kendi anadillerinde eğitimi, anadillerinin korunması ve gelişimi, bireylerin  anadilinde kendisini ifade özgürlüğü güvence altına alınmıştır ve Ukrayna yasalarına uygun olarak Kırım Parlamentosu tarafından alınacak kararlarla korunur.

  Madde 136. Kırım Tatar Özerk Cumhuriyetinin temsil organı Kırım Parlamentosu’dur. Kırım Parlamentosu, bu Anayasanın 137 ve 138.maddeleri ile Ukrayna yasalarında belirlenen konularda kararlar ve kararnameler kabul etmek suretiyle yasama yetkisini kullanır.

  Kırım Parlamentosu 100 milletvekilinden oluşur. Kırım Parlamentosu milletvekilleri, Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti sınırlarında ikamet etmekte olan ve oy kullanma hakkına sahip Ukrayna vatandaşlarının gizli oylarıyla ortak, eşit ve doğrudan seçim hakkı esaslarına göre seçilir.

  Son beş yıldır Kırım’da yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip olan Ukrayna vatandaşları Kırım Parlamentosuna milletvekili olarak seçilebilir.

  Ukrayna’nın yerli halkı olan Kırım Tatar halkının 34 temsilcisi Kırım Parlamentosunun oluşumunda milletvekili olarak yer alır. Kırım Tatar halkını temsil edecek bu milletvekilleri Ukrayna kanunları temel alınarak Kırım Tatar Millî Kurultayı tarafından belirlenecek esaslara göre oy verme hakkına sahip Kırım Tatarlarının gizli oylarıyla ortak, eşit ve doğrudan seçim hakkı esaslarına göre seçilir.

  Kırım Parlamentosu milletvekillerinin olağan seçim süresi beş yıldır. Seçimler beş yılda bir Ekim ayının son günü yapılır.

  Kırım Parlamentosu seçimlerinin ardından Parlamento toplanarak kendi üyeleri arasından bir Parlamento Başkanı seçer. Parlamento Başkanı seçimi ve Başkanlık divanının oluşumu Kırım Parlamentosunun kabul edeceği bir içtüzükle belirlenir. Kırım Parlamentosu Başkanı, Parlamento oturumlarını yönetir ve Parlamentoyu dışarıya karşı temsil eder.

  Kırım Parlamentosunun kararlarının Ukrayna Anayasası ve kanunlarına uygunluk denetimi Ukrayna Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. Ukrayna Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan uygunluk denetimi sonucunda Ukrayna Anayasasına aykırılık gerekçesiyle hakkında iptal kararı verilen bir karar, iptal kararının ilanından itibaren iki yıl geçmedikçe Kırım Parlamentosunda tekrar görüşülemez. Kırım Parlamentosunun hakkında Ukrayna Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucu Ukrayna Anayasasına aykırılık gerekçesiyle iptal kararı verdiği bir kararı, Ukrayna Anayasasına uygun hale getirmeden tekrar kabul etmesi halinde Ukrayna Anayasa Mahkemesi, Kırım Parlamentosunun feshine karar verebilir.

  Kırım Parlamentosunun süresinden önce feshine ve erken seçimlerinin yapılmasına dair karar Ukrayna Parlamentosu tarafından ilan edilir. Kırım Parlamentosunun kendi kendini feshetmesine dair vereceği karar ise Kırım Parlamentosu tarafından ilan edilir.

  Kırım Parlamentosunun yetkilerinin sona ermesi milletvekillerinin de yetkisini kendiliğinden sona erdirir.

  Kırım Parlamentosunun erken seçimlerinin yapılmasına dair usul ve esaslar kanunla belirlenir.

  Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti’nin en üst yürütme organı Kırım Bakanlar Kurulu’dur. Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Kırım Parlamentosu tarafından kendi üyeleri arasından atanır. Kırım Parlamentosu tarafından atanan Kırım Bakanlar Kurulu Başkanı diğer Bakanları belirleyerek Kırım Parlamentosunun güvenoyuna sunar. Bakanlar Kurulunun Başkan dışındaki üyelerinin Parlamento üyesi olması zorunlu değildir. Bu suretle güvenoyu alan Kırım Bakanlar Kurulu, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın onayı ile görevine başlar. Kırım Bakanlar Kurulunun görevden alınması da aynı usulde yapılır.

  Kırım Bakanlar Kurulu’nda yer alan Bakanların en az üçte birinin Kırım Tatar asıllı olması zorunludur.

  Kırım Parlamentosu ve Kırım Bakanlar Kurulunun faaliyetleri Ukrayna Anayasası, Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Anayasası ve Ukrayna yasaları ile belirlenir.

  Kırım Tatar Özerk Cumhuriyetinde yargı Ukrayna mahkemeleri tarafından yürütülür. Yargı mercileri önünde bireylerin anadilinde savunma hakkı kutsaldır ve bu hakkın kullanılması yasalarla düzenlenir.

  Madde 136-1. Kırım’ın aslî ve yerli halkı olan Kırım Tatarlarının en üst özyönetim organı Kırım Tatar Millî Kurultayı’dır. Kırım Tatar Millî Kurultayı dört yıllığına görev yapmak üzere Ukrayna’da yaşayan ve oy verme hakkına sahip Kırım Tatarlarının kendi aralarında gizli oylarıyla ortak, eşit ve doğrudan seçim hakkı esaslarına göre seçilen temsilcilerden oluşur. Seçimlerin ve Kurultay toplantılarının usul ve esasları Kurultay tarafından alınacak kararla belirlenir.

  Kırım Tatar halkının millî kimlik ve benliğinin korunması, insanî, ekonomik, sosyal ve hukukî haklarının geliştirilmesi gibi konular Kurultay tarafından karara bağlanır ve Kurultayın bu konularda alacağı kararlar Kırım Parlamentosu ve Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından alınacak kararlara ve uygulamalara esas oluşturur.

  Kırım Tatar Millî Meclisi, Kırım Tatar Millî Kurultayı tarafından kendisini oluşturan temsilciler arasından seçilen 33 üyeden oluşur ve Kurultay kararları kapsamında Kırım Tatar halkının özyönetim organı sıfatıyla daimi olarak çalışır. Kırım Tatar Millî Meclisi’nin görev ve yetkileri Kurultay tarafından belirlenir.

  Madde 137. Kırım Parlamentosu aşağıdaki konularda kararname ve kararlar kabul ederek yasal düzenleme yapma yetkisine sahiptir:

  1) Arazi ilişkileri, tarım, arazi ıslahı ve tahsisi, ormanlar, dağlık bölgeler, terapötik çamurlar, mineral ve şifalı sular, diğer doğal kaynaklar;

  2) Taş ocakları, su kaynakları ve bunların kullanımı, su kanallarının inşası;

  3) El sanatları, fuarlar, pazarlar, yerel gelenekler, törenler ve adetlere dair etkinlikler;

  4) Kent, kasaba ve kırsalda kentsel planlama, konut edindirme ve konut geliştirme;

  5) Turizm, restoranlar ve oteller, ulusal ve uluslararası ticaret, alkol ve tütün satışı;

  6) Müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar, diğer kültür kurumları, tarihi, arkeolojik ve kültürel alanlar;

  7) Yetiştirme, öğretim, eğitim, bilim, yerli halkların ve ulusal azınlıkların dilleri;

  8) Ortak kullanıma açık ulaşım, enerji nakil hatları, su kanalları gibi altyapı tesisleri;

  9) Avcılık, balıkçılık, toplama;

  10) Nüfusun sıhhî ve epidemiyolojik güvenliği;

  11) Çevrenin korunması ve güvenliği;

  12) Ukrayna yasalarında belirlenen ve kendi sınırları içinde özerk malî yönetim;

  13) Ukrayna Anayasası ve yasalarında tanımlanan diğer konular.

  Bu maddenin 1,6,7 ve 11.bentlerinde sayılan hususlar ile 13.bent uyarınca Ukrayna yasaları ile Kırım Parlamentosuna devredilen konulardan 1,6,7 ve 11.bentlerle ilgili konularda Kırım Parlamentosu tarafından alınan kararlar Kırım Tatar Millî Kurultayı tarafından verilecek yetkiye istinaden Kırım Tatar Millî Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

  Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kırım Parlamentosu tarafından bu maddede belirtilen konularda kabul edilecek kararname ve kararları uygular.

  Kırım Parlamentosunun Ukrayna Anayasasına, Ukrayna kanunlarına, Ukrayna Cumhurbaşkanı kararlarına aykırı kararları hakkında; Kırım Parlamentosunda en az on sandalyesi bulunan siyasî parti grupları, en az yirmi milletvekilinin imzası, Kırım Tatar Millî Meclisi, Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından Ukrayna Anayasa Mahkemesinde dava açılabilir. Ukrayna Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması ile davaya konu kararın yürütülmesi kendiliğinden durdurulur. Ukrayna Anayasa Mahkemesinin davaya konu karar hakkında vereceği hüküm kesindir.

  Madde 138. Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kırım Parlamentosunun 137.madde uyarınca kabul edeceği kararname ve kararlarla kendisine verilen görevlerle birlikte aşağıdaki konuları yürütür:

  1) Kırım Parlamentosu ve yerel yönetimlerin seçimleri ile yerel halkoylamalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi, Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Seçim Komisyonunun kuruluşu ve onaylanması;

  2) Kırım Tatar Özerk Cumhuriyetine ait olan varlıkların ve diğer mülkiyet haklarının yönetimi;

  3) Ukrayna’nın birleşik vergi ve bütçe politikalarına dayalı olarak Kırım Tatar  Özerk Cumhuriyeti bütçesinin geliştirilmesi, onaylanması ve uygulanması;

  4) Kırım Tatar Özerk Cumhuriyetinin, yerli halkların ve ulusal azınlıkların sosyoekonomik ve kültürel gelişimi, insan haklarının korunması, doğal kaynakların verimli kullanımı ve çevre koruma konularında Ukrayna yasaları ve devlet programlarına uygun olarak, programlarının geliştirilmesi, onaylanması ve uygulanması;

  5) Tatil yörelerinin, doğal rezerv fonu varlıklarının, kültürel miras varlıklarının, koruma bölgelerinin güvenli, belirli yerler olarak ilişkilendirilmesi;

  6) İnsan hakları, etnik ve dinler arası ilişkiler, hukukun korunması, sivil düzen ve güvenliğin güvence altına alınması;

  7) Devlet dillerinin işleyişi ve gelişimi için koşulların oluşturulması;

  8) Kırım’ın diğer yerli halkları olan Karaim, Kırımçak ve Urumlar ile ulusal azınlık dillerinin kullanılması, korunması ve geliştirilmesi konusunda tedbirlerin alınması,

  9) Sürgüne uğrayan Kırım Tatar halkının ve ulusal azınlıkların geri dönüşüne ilişkin mülkiyet haklarının iadesi ve sürgün nedeniyle uğradıkları zararların giderilmesi de dahil uluslararası ve ulusal devlet programlarına katılım sağlanması ve bu tür programların yürütülmesi;

  10) Olağanüstü hal ilanı ve Kırım Tatar Özerk Cumhuriyetinin tamamında veya belirli bölgelerinde çevresel tehditler nedeniyle olağanüstü hal bölgeleri oluşturulması;

  11) İlçelerin kurulması ve kaldırılması, ilçe ve kasabaların sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, kasaba sınıflandırılmasının tanımlanması, Kırım Özerkliği içinde yerel toplulukların ve bölgelerin isimlendirilmesi veya isimlerinin değiştirilmesi, Kırım’ın Sovyetler Birliği döneminde değiştirilmiş olan bütün toponimlerinin eski haline iadesi hususlarında karar alarak Kırım Parlamentosunun onayına sunulması.

  Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 137.maddede Kırım Parlamentosunun yetki alanında sayılan konularda kararname veya karar tasarısı hazırlayarak Kırım Parlamentosuna sunar. Bakanlar Kurulu tasarıları Parlamentonun onayı ile yürürlüğe girer.

  Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan 2, 3, 8 ve 10 numaralı bentler dışındaki bentlerde yer alan konularda yürütmeye dair tesis edeceği karar, işlem ve eylemleri Kırım Tatar Millî Meclisi’nin uygun görüşü ile uygulamaya koyabilir.

  Ukrayna yasaları ile başkaca yetkiler de Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna devredilebilir.

  Madde 138-1. Kırım Parlamentosu ve Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, bu Anayasanın 137 ve 138.maddelerinde bulunan konularda uluslararası antlaşmalara taraf olabilir. Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun taraf olduğu uluslararası antlaşmalar Kırım Parlamentosu ve Ukrayna Parlamentosunun, Kırım Parlamentosunun taraf olduğu uluslararası antlaşmalar Ukrayna Parlamentosunun kararı ve Ukrayna Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girer.

  Madde 139. Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti’nde Ukrayna yasaları tarafından belirlenen şekilde çalışmak üzere Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Temsilciliği bulunur.

  Madde 139-1. Kırım’da, Ukrayna’nın devlet egemenliğine ya da toprak bütünlüğüne gerçek bir tehdidin ortaya çıkması durumunda Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Bakanlar Kurulu ve yetkili kuruluşlarının yetkilerini askıya alarak özel yönetim rejimi oluşturmak üzere özel yetkili bir vali atayabilir.

  Bu özel yönetimin rejimi ve süresi Ukrayna yasaları ile belirlenir.

   


   

   

  ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЫ О
  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ АВТОНОМИИ В КОНСТИТУЦИИ
  УКРАИНЫ

   

  На открытии Всемирного Конгресса крымских татар, состоявшемся в Анкаре в 2015 году, бывшим Министром Иностранных Дел Украины Павлом Климкиным было зачитано послание на тот момент Президента Украины Петра Порошенка; в котором содержалось предложение, заставившее всех аплодировать стоя: «Крым вернется в состав Украины в качестве Крымскотатарской Автономной Республики». Это послание имело важное и историческое значение для нашей почти 150-летней национальной борьбы.

  Мы с большим энтузиазмом ожидали обещанных Господином Президентом изменений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым.

  Как представители самой большой крымскотатарской диаспоры;

  В духе Конституции, действующей в Крымской Народной Демократической Республике, основанной в 1917 году, обладая политическим, правовым, историческим, гуманитарным и социальным опытом, основанным на 150-летней крымскотатарской национальной борьбе;

  Основываясь на Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций, Европейской конвенции по правам человека и дополнительных протоколах к ней, принципах прав человека, закона и справедливости, закрепленных в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов;

  Реализуя концепцию «национальной и региональной крымскотатарской автономии», выделенной в 60-м абзаце решения Европейского Парламента от 11 февраля 2021 года под номером 2021-50;

  С целью защиты суверенных прав Украины в Крыму, прав и законов других коренных народов и национальных меньшинств, проживающих в Крыму вместе с крымскими татарами, которые являются местным и коренным народом Крыма;

  Выдвигаем предложения, касающиеся внесения изменений в Раздел 10 Конституции Украины, регулирующим Автономную Республику Крым:

   С уважением,

   

  Раздел 10.
  Крымскотатарская Автономная Республика

  Статья 134. Крымскотатарская Автономная Республика – это автономная республика, которая основана на самоопределении крымских татар и создана на этой основе путем охвата границ, определенных Крымским полуостровом и Парламентом Украины, деятельность которой регулируется принципами и полномочиями, указанными в Конституции Украины. В пределах Крымского полуострова, исключительный режим управления не может быть предоставлен ни одной области, городу или другой местной единице.

  Крымскотатарская Автономная Республика и Крымский полуостров, на территории которого расположена эта республика, являются неотъемлемой и неделимой частью Украины.

  Статья 135. Крымскотатарская Автономная Республика имеет законодательную и исполнительную власть, определенную в соответствии с Конституцией Крымскотатарской Автономной Республики и Конституцией Украины, а также законами, которые были приняты Парламентом Крыма и Курултаем крымскотатарского народа, и вступили в силу после утверждения Парламентом Украины.

  Нормативно-правовые акты Парламента Крыма и решения Совета Министров Крымскотатарской Автономной Республики не могут противоречить Конституции и законам Украины. Парламент Крыма и Совет Министров Крымскотатарской Автономной Республики работают совместно с Президиумом Украины и Кабинетом Министров Украины.

  Статья 135-1. Государственные языки в Крымскотатарской Автономной Республике - украинский и крымскотатарский.

  Образование на родных языках других народов, проживающих в Крымскотатарской Автономной Республике, защита и развитие родных языков, свобода людей выражать мнение на своем родном языке обеспечивается и защищается решениями, которые принимает Парламент Крыма в соответствии с законодательством Украины.

  Статья 136. Представительным органом Крымскотатарской Автономной Республики является Парламент Крыма. Парламент Крыма осуществляет свою законодательную власть путем принятия решений и постановлений по вопросам, предусмотренным статьями 137 и 138 действующей Конституции и законами Украины.

  Парламент Крыма состоит из 100 народных депутатов. Народные депутаты Парламента Крыма избираются гражданами Украины, проживающими в пределах Крымскотатарской Автономной Республики и имеющими право голоса, тайным голосованием на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.

  Депутатами Парламента Крыма могут быть избраны граждане Украины, которые проживают в Крыму последние пять лет и имеют право голоса.

  В формировании Парламента Крыма в качестве депутатов принимают участие 34 представителя крымскотатарского народа, которые являются коренным населением Украины. Депутаты, которые будут представлять крымскотатарский народ, избираются на основании законов Украины, на основе принципов, которые будут определены Курултаем крымскотатарского народа, путем тайного голосования крымских татар, имеющих право голоса, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.

  Обычный срок полномочий депутатов Парламента Крыма составляет пять лет. Выборы проходят каждые пять лет в последний день октября.

  После выборов в Парламент Крыма созывается Парламент, который избирает Председателя Парламента из числа своих членов. Выборы Председателя Парламента и состав Президентского Совета определяются внутренним регламентом, который принимает Парламент Крыма. Председатель Парламента Крыма руководит заседаниями Парламента и представляет Парламент за его пределами.

  Соответствие решений Парламента Крыма Конституции и законам Украины проверяет Конституционный Суд Украины. В результате проверки правомочности Конституционным Судом Украины, решение, которое было отменено на основании противоречия Конституции Украины, не может быть пересмотрено Парламентом Крыма до истечения двух лет с момента объявления решения об отмене. Конституционный Суд Украины может принять решение о роспуске Парламента Крыма, если Парламентом Крыма было принято решение, которое было отменено Конституционным Судом Украины на основании того, что оно противоречит Конституции Украины, и это решение повторно было принято без приведения его в соответствие с Конституцией Украины.

  Решение о досрочном прекращении полномочий Парламента Крыма и проведении досрочных выборов объявляется Парламентом Украины. Решение Парламента Крыма о самороспуске объявляется Парламентом Крыма.

  Прекращение полномочий Парламента Крыма автоматически прекращает полномочия народных депутатов.

  Порядок и принципы проведения досрочных выборов в Парламент Крыма определяются законодательством.

  Высшим исполнительным органом Крымскотатарской Автономной Республики является Совет Министров Крыма. Председатель Совета Министров Крымскотатарской Автономной Республики назначается Парламентом Крыма из числа его членов. Председатель Совета Министров Крыма, назначаемый Парламентом Крыма, определяет других министров и представляет их в Парламенте Крыма. Члены Совета Министров, кроме Председателя, не обязательно должны быть членами Парламента. Таким образом, Совет Министров Крыма, получивший вотум доверия, приступает к исполнению своих обязанностей с одобрения Президента Украины. В таком же порядке осуществляется роспуск Совета Министров Крыма.

  Не менее одной трети министров в Совете Министров Крыма должны быть крымскотатарского происхождения.

  Деятельность Парламента Крыма и Совета Министров Крыма определяется Конституцией Украины, Конституцией Крымскотатарской Автономной Республики и законодательством Украины.

  В Крымскотатарской Автономной Республике правосудие осуществляется украинскими судами. Право людей осуществлять защиту в судебных органах на родном языке является священным, и использование этого права регулируется законодательством.

  Статья 136-1. Высшим органом самоуправления крымских татар, коренного и местного населения Крыма, является Курултай крымскотатарского народа. Курултай крымскотатарского народа осуществляет свои полномочия в течение четырех лет и состоит из представителей крымских татар, проживающих в Украине и имеющих право голоса, избираемых путем тайного голосования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Процедуры и принципы выборов и заседаний Курултая определяются решением, принимаемым Курултаем.

  Такие вопросы, как защита национальной идентичности и самобытности крымскотатарского народа, развитие их гражданских, экономических, социальных и юридических прав, решаются Курултаем, и решения, которые будут приняты Курултаем по этим вопросам, являются основой для решений и практики, которые должны приниматься Парламентом Крыма и Советом Министров Крымскотатарской Автономной Республики.

  Меджлис крымскотатарского народа состоит из 33 членов, избираемых Курултаем крымскотатарского народа, из числа входящих в его состав представителей, и постоянно работает как орган самоуправления крымскотатарского народа в рамках решений Курултая. Обязанности и полномочия Меджлиса крымскотатарского народа определяются Курултаем.

  Статья 137. Парламент Крыма, принимая постановления и решения, имеет право осуществлять правовое регулирование по следующим вопросам:

  1) Земельные отношения, сельское хозяйство, мелиорация и отвод земель, леса, горные районы, лечебные грязи, минеральные и лечебные воды, другие природные ресурсы;

  2) Карьеры, водные ресурсы и их использование, строительство водных каналов;

  3) Ремесла, ярмарки, рынки, местные традиции, церемонии и деятельность, связанная с обычаями;

  4) Градостроительство в городах, поселках и селах, жилищное строительство и жилищное развитие;

  5) Туризм, рестораны и отели, национальная и международная торговля, продажа алкоголя и табака;

  6) Музеи, библиотеки, театры, другие культурные учреждения, исторические, археологические и культурные объекты;

  7) Воспитание, обучение, образование, наука, языки коренных народов и национальных меньшинств;

  8) Общественный транспорт, линии электропередач, такие объекты инфраструктуры, как водные каналы;

  9) Охота, рыбалка, собирательство;

  10) Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения;

  11) Безопасность и охрана окружающей среды;

  12) Автономное финансовое управление в пределах своих границ, установленное законодательством Украины;

  13) Другие вопросы, определенные Конституцией и законами Украины.

  По вопросам, перечисленным в пунктах 1,6,7 и 11 настоящей статьи и в пункте 13, по вопросам, связанным с законодательством Украины и переданным в Парламент Крыма, в соответствии с пунктами 1, 6, 7 и 11, решения, принятые Парламентом Крыма на основании полномочий, предоставленных Курултаем крымскотатарского народа, вступают в силу с одобрения Меджлиса крымскотатарского народа.

  Совет Министров Крымскотатарской Автономной Республики исполняет постановления и решения, которые должны быть приняты Парламентом Крыма по вопросам, указанным в этой статье.

  Относительно решений Парламента Крыма вопреки Конституции Украины, законов Украины и Указов Президента Украины; группами политических партий, имеющих не менее десяти мест в Парламенте Крыма, при наличии подписи не менее двадцати народных депутатов, Меджлисом крымскотатарского народа, Советом Министров Крымскотатарской Автономной Республики, Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины может быть подан иск в Конституционный Суд Украины. При подаче иска в Конституционный Суд Украины исполнение решения по делу автоматически приостанавливается. Решение Конституционного Суда Украины по рассматриваемому делу является окончательным.

  Статья 138. Совет Министров Крымскотатарской Автономной Республики, наряду с обязанностями, возложенными на него постановлениями и решениями, принимаемыми Парламентом Крыма, в соответствии со статьей 137, выполняет следующие задачи:

  1) Организация и проведение выборов в Парламент Крыма и в местные администрации, местных референдумов, создание и утверждение избирательной комиссии Крымскотатарской Автономной Республики;

  2) Управление активами и иными имущественными правами, принадлежащими Крымскотатарской Автономной Республике;

  3) На основе совместной налоговой и бюджетной политики Украины, разработка, утверждение и исполнение бюджета Крымскотатарской Автономной Республики;

  4) Социально-экономическое и культурное развитие Крымскотатарской Автономной Республики, коренных народов и национальных меньшинств, разработка, утверждение и реализация программ в соответствии с законодательством Украины и государственных программ по защите прав человека, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды;

  5) Соотношение курортов, активов фонда природных заповедников, активов культурного наследия, охраняемых территорий как безопасных и особых мест;

  6) Права человека, межнациональные и межрелигиозные отношения, правовая защита, обеспечение гражданского порядка и безопасности;

  7) Создание условий для функционирования и развития государственных языков;

  8) Использование языков национальных меньшинств с другими коренными народами Крыма, такими как караимы, крымчаки и урумы;

  9) Обеспечение участия в международных и национальных государственных программах, в том числе возвращение прав собственности изгнанного крымскотатарского народа и национальных меньшинств, и возмещение им убытков, понесенных в результате изгнания;

  10) Объявление чрезвычайного положения и создание зон чрезвычайного положения на всей территории Крымскотатарской Автономной Республики или в отдельных ее регионах в связи с экологическими угрозами;

  11) Создание и удаление районов, определение и изменение границ районов и поселков, определение классификации поселков, название или переименование местных сообществ и регионов в пределах Крымской Автономии, принятие решения о восстановлении всех топонимов Крыма, которые были изменены в период Советского Союза и внесение его на утверждение Парламента Крыма.

  Совет Министров Крымскотатарской Автономной Республики готовит проект постановления или решения по вопросам, отнесенным к компетенции Парламента Крыма в соответствии со статьей 137, и вносит его на рассмотрение в Парламент Крыма. Проекты Совета Министров вступают в силу после одобрения Парламентом.

  Совет Министров Крымскотатарской Автономной Республики, решения, процессы и действия, которые необходимо предпринять в отношении выполнения вопросов, указанных в пунктах настоящей статьи, кроме пунктов 2, 3, 8 и 10, может выполнять их с одобрения Меджлиса крымскотатарского народа.

  Совету Министров Крымскотатарской Автономной Республики согласно законодательству Украины могут быть переданы другие полномочия.

  Статья 138-1. Парламент Крыма и Совет Министров Крымскотатарской Автономной Республики могут стать участниками международных соглашений по вопросам, содержащимся в статьях 137 и 138 настоящей Конституции.

  Международные соглашения, участником которых является Совет Министров Крымскотатарской Автономной Республики, вступают в силу с одобрения Парламента Крыма и Парламента Украины; международные соглашения, участником которых является Парламент Крыма, вступают в силу по решению Парламента Украины и с одобрения Президента Украины.

  Статья 139. В Крымскотатарской Автономной Республике находится представительство Президента Украины, которое осуществляет свою работу в соответсвии с законодательсвом Украины.

  Статья 139-1. В случае реальной угрозы государственному суверенитету или территориальной целостности Украины в Крыму, представительство Президента Украины, приостановив полномочия Парламента Крымскотатарской Автономной Республики, Совета Министров и их компетентных органов, может назначить специально уполномоченного представителя для установления особого режима управления.

  Особый режим управления и его продолжительность определяются законодательством Украины.

   

   

  Pin It