•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

  TÜZÜĞÜ

  Kuruluş:1955

  Madde 1:DERNEĞİN ADI

  Derneğin Adı: “Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği” dir.

  Kısa ad olarak “Kırım Derneği” kullanılır.

  Madde 2:DERNEĞİN MERKEZİ:

  Genel Merkez Ankara’dadır.

  Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

  Madde 3: MEVZUU ve GAYESİ:

  Büyük Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Kırım Türkleri’nden (Kırım Tatarları’ndan), Türkiye’ye iltica ve hicret etmiş olanlar ve olacaklar arasında maddi ve manevi yardımlaşmayı temin etmek, ihtiyacı olan üyelerine müzaheret ve yardımda bulunmak ve Kırım Türklerinin (Kırım Tatarlarının) kültürünü, folklorunu, ananevi ve tarihi karakteri ile tanıtmak ve yaymak.

  A-Kırım Türklerinin (Kırım Tatarlarının) tarihini, musiki, sanat, folklor ve edebiyatını derlemek, işlemek, yaymak ve bu amaçla çalışan yayın organlarını her vesile ile üyelerine tanıtmak,

  B-Kütüphane tesis etmek,

  C-Kültürel toplantılar, müsamereler ve toplantılar tertip etmek,

  D-Kırım Türk (Kırım Tatar) folklorunu derleme, notalama, metinlerini tespit etmek ve plak, bant, video, film v.s.’ye aldırmak,

  E-Tespit edilen Kırım mahalli halk oyunlarının oynanmasını temin etmek, sahneye uygulamak, icabedenleri modernize etmek ve geliştirmek,

  F-Tespit edilen Kırım halk türkülerinin söylenmesini ve yayılmasını temin etmek,

  G-Tespit edilen halkoyunlarının ve türkülerinin genç nesillere öğretilmesi.

  H-Gerek Türkiye içinde ve gerekse dış memleketlerde Kırım Türklerinin (Kırım Tatarlarının) kültürünü ve folklorunu tanıtmak için toplu geziler yapmak.

  I-Türkiye içinde ve dışında tertiplenecek folklor müsabakalarına ve festivallere katılmak,

  K-Kırım Türk (Kırım Tatar) folklorunu derleme, yayma ve tanıtılmasında geçen yazar, sanatkar, oyuncu ve diğer şahısların zaruri masraflarını karşılamak ve bu sahada temayüz etmiş şahsiyetlerini teşvik maksadı ile imkanımız nispetinde mükafatlandırmak,

  L-Dernek gaye ve mevzuuna uygun şekilde faaliyetler düzenlemek, ihtiyaç sahiplerine imkanlar nispetinde müzaheret ve yardımlarda bulunmak.

  Madde 4:

  A-Dernek, amacına ulaşmak ve önemini belirtmek üzere her türlü basın ve yayından (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema) istifade eder.

  B-Kitap, dergi, broşür çıkarabilir.

  C-Dernek, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelerine hizmet vermek üzere lokal açabilir ve işletebilir.

  D-Dernek amacını gerçekleştirmek üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyet yapabilir, aynı amaca matuf vakıf kurabilir, her türlü malvarlığını bağışta bulunabilir veya bu vakıf ve kuruluşlardan bağış kabul edebilir

  Madde 5: DERNEK HER TÜRLÜ SİYASETLE UĞRAŞMAZ

  Madde 6: ÜYELİK

  Üyelik Şartları:

  a- Dernekler Kanunu hükümleri gereği derneğe üyeliği yasak olmayan herkes Derneğe üye olabilir.

  b-Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir.

  Üyelik Şekilleri:

  Derneğin iki türlü üyesi vardır:

  1-Asli üye

  2-Onursal üye

  Asli üye: imzası ile bizzat ilgili Genel Merkez veya Şube Yönetim Kuruluna başvurduktan sonra Yönetim Kurulu’nun Dernek üyeliğine kabul ettiği üyedir.

  Onursal üye: üyelerde aranan şartlardan başka derneğin gayesine uygun, faydalı ve mühim hizmetlerde bulunmuş olanlar, derneğe büyük bağışta bulunanlar, Yönetim Kurulunun kararı ile ONURSAL ÜYE unvanını alırlar. Onursal üyeler Genel Kurul’da oy kullanma hakkını haiz değildir.

  Madde 7: KURUCU ÜYELER

  Adı Soyadı

  Mesleği

  Tabiyeti

  Adresi

  Mahmut OKTAR

  Serbest

  TC

  K.v.d Üçyıldız Cd.No:19 ANK

  İsa KARAŞAY

  Muhasip

  TC

  Güven Sk. 68/3 ANKARA

  Cafer ORTALAN

  Tüccar

  TC

  Ürgüp Sk.1/4 K.Ören /ANK

  Kemal KUVAT

  Lokantıcı

  TC

  Çankırı Cd.12/A ANK

  Server TRUPÇU

  Serbest

  TC

  B.Dere Cd.Bahçeler 3/A

  Hadiye KIRIMLIAN

  Ev Kadını

  TC

  Etlik Melike Sk.10 ANK

  Kemal ORTAYLI

  Usta

  TC

  Etlik Bakkal Durağı ANK

  Mehmet ÇOKAKTAŞ

  Serbest

  TC

  Aras Sk.106 Y.Mah ANK

  Aziz AKTAŞ

  Mürettip

  TC

  Gayret Mh.D/1BL ANK

  Madde 8:ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

  a-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

  b-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

  2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

  3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

  4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

  5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

  Madde 9:ORGANLAR

  a-Genel Kurul

  b-Yönetim Kurulu

  c-Denetçiler Kurulu

  d-Yüksek Disiplin Kurulu

  Madde 10:GENEL KURUL

  Derneğin en yüksek organı Genel Kurul’dur.

  Genel Kurul, Merkeze kayıtlı üyeler ve şubelere kayıtlı üyelerden oluşur. Şubeler Genel Merkez kongresinden en az iki ay önce genel kurul tutanaklarını ve son kongrelerinde oy kullanan üye listelerini Genel Merkez’e göndermek zorundadır.

  Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesini, Genel Merkez Yönetim Kurulu düzenler.

  Genel Kurul iki şekilde toplanır:

  A-Olağan Toplantı:

  Üç yılda bir Nisan ayında Ankara’da toplanır.

  B-Olağanüstü toplantı:

  Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun bir ay içinde göstereceği tarih ve yerde Ankara’da toplanır. İlk toplantıda yeterlik sağlanamazsa, bir hafta sonra aynı yerde ve aynı saatte (aynı yerde mecburi bir sakınca yoksa) çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun toplamının iki katından aşağı olamaz.

  C-Genel Kurul, Dernek Genel Başkanı veya genel başkan vekili tarafından açılır. Yoklamadan sonra toplantıyı idare edecek bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreterden ibaret başkanlık divanı seçilir.

  Madde 11:GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

  A-Dernek organlarının seçimi

  B-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

  C-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

  D-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

  E-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

  F-Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar almak ve federasyon genel kuruluna katılacak delegeleri seçmek,

  G-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurt dışındaki şubeler açılması hususunda karar alınması,

  H-Derneğin feshedilmesi,

  I-Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

  İ-Şube kurmak üzere yapılan müracaatlarla, yeni şube kurulacak yerlerle ilgili Yönetim Kurulu tekliflerini değerlendirerek karara bağlamak,

  Madde 12: İLAN

  Yönetim Kurulu, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

  Madde 13:GENEL KURULUN GERİ BIRAKILMASI

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

  Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Madde 14:OY KULLANMA VE KARAR NİSABI

  Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

  Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Seçimler gizli oyla yapılır.

  Hesapların ve faaliyetlerin tetkiki ve görev hareket tarzının tayin ve tatbiki hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylarını kullanamazlar.

  DERNEĞİN FESHİ

  Genel olarak medeni kanun hükümlerine bağlıdır. Şu kadar ki, derneğin kendi kendini feshine karar verebilmesi için Genel Kurulda üyelerin en az 2/3’ünün bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde, ikinci defa toplanmak için mevzuat ve tüzük esaslarına göre üyeler çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, bu suretle yapılan toplanma ve görüşme sonunda fesih hakkındaki kararın üyelerin 2/3ünün oyu ile verilmesi şarttır.

  Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından (Genel Merkez Yönetim Kurulu) 5 gün içinde Ankara valiliğine yazı ile bildirilir.

  Madde 15: Yönetim Kurulu

  Genel Kurulca seçilen 17 asil ve 17 yedek üyeden oluşur.

  Madde 16: Yönetim Kurulunun Görevleri

  A-Genel Kurul kararlarını uygulamak. Bu hususta üyelerinden bir veya birkaçına görev vermek

  B- Derneğin yurtiçinde ve dışında şubelerinin açılması ile ilgili müracaatlar ile açılacak yerleri tesbit ederek Genel Kurul’un kararına sunmak,

  C-Şubelere yapılacak her türlü inşaata ve bağış toplanmasına izin verilir.

  D-Yıllık çalışma raporunu, bilânçosunu, kesin hesap ve bütçe tasarısını ve bu tasarı ile birlikte personel ve hizmetlilerin kadrolarını tüzükte yapılması gereken tekliflerini hazırlar. Genel Kurula sunar.

  E-Dernek adına sözleşmeleri akid ve fesihi hususunda karar verir.

  F-Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Gündemi hazırlar.

  G-Personel ve hizmetlilerin kadrolarını düzenler.

  H-Milletlerarası toplantılara katılmaya karar verir.

  I-Müşterek sorumlulukla beraber, Yönetim Kurulu üyeleri gördükleri hizmet kolunun sorumluluğunu ayrıca taşırlar.

  İ- Şubelerin Derneğin amacına uygun şekilde (Bilimsel yayın, folklor gösterileri, folklor oyunlarının öğretimi, gezi, gece ve muhtelif toplantılar gibi) faaliyetler göstermesini teşvik etmek ve karara bağlamak, şube faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini denetlemek,

  J-Dernek gaye ve mevzuuna uygun faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi hususunda karar vermek ve bunları yürütmek,

  K-Genel Kurulca verilecek yetkiye binaen Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya aynı amaca matuf vakıflara bağışlanması hususunda karar alınması ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,

  L-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya aynı amaca matuf vakıflara bağışlanması hususunda Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

  M-Dernek gaye ve mevzuu dâhilinde Yönetim Kuruluna yardımcı kolların ve komisyonların kuruluşlarına karar vermek ve bunların faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini temin ve kontrol etmek,

  N-Derneğin ihtiyacı olan taşınır malları gerektiğinde satın almak ve bunların gelir getirici yerlerde kullanılması veya satılması yahut herhangi bir surette devri hususlarında karar vermek,

  O-Derneğe ait taşınmaz malların gelir getirmek üzere kiraya verilmesi, bunlar üzerinde mülkiyetten gayri ayni haklar kurulması hususlarında karar almak ve sözleşmeleri akdetmek.

  P-Derneğe gelir sağlamak üzere tesis ve işletmeler kurulmasına karar vermek ve gerekli işlemleri yapmak.

  R-Derneğin yurtiçinde veya yurtdışında gerekli görülen yerlerde temsilcilik açması hususunda karar vermek.

  Madde 17: DERNEK DEFTERLERİ

  Dernek, işletme hesabına göre aşağıda yazılı defterleri tutar;

  1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

  2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

  5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  Derneğin, Dernekler Yönetmeliği esaslarına göre bilânço hesabı esasına göre defter tutması gerekmesi halinde;

  1) Yukarıdaki bendin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler ile;

  2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

  Bu maddede sayılan ve tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

  Madde 18: YÖNETİM KURULU TOPLANTI USULLERİ

  Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da seçimlerini müteakip bir hafta içinde toplanır ve kendi aralarından bir Başkan, iki Başkan yardımcısı (Başkan yardımcılarından biri Başkan vekili olarak belirlenir), bir sekreter, bir muhasip ve bir veznedar olmak üzere görev dağılımı yapar.

  Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere gündemli olarak toplanır. Toplantıya çağrı Başkan veya bulunmaması halinde Başkan vekili tarafından yapılır. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı Yönetim Kurulu üye tamsayısının ekseriyetidir.

  Madde 19: GENEL BAŞKANIN GÖREVLERİ

  A-Derneğin hukuk ve menfaatlerini temsil eder.

  B-Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

  C-Yönetim Kurulunda kararları dairesinde yapılacak akitleri imzalar.

  D-Yönetim Kurulu’nda veya dernek üyelerinden herhangi birini yukarıdaki hususlarda veya muayyen işlerde görevlendirir.

  E-Derneğin mührünü taşır ve kullanır.

  F-Kendisinin yokluğunda bütün yetkilerini Başkan vekili kullanır.

  G-denetçilerden gelecek istek üzerine veya herhangi bir sebeple tahkikat icap eden hususta 1 veya 3 kişilik Tahkik Heyeti kurar. İşlemi Yönetim Kuruluna bildirir. Tahkik Heyetinden gelecek raporu Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır.

  Madde 20: GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

  A-Yönetim Kurulunun muhasebesini idare eder.

  B-Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun zabıt ve kararlarını ve diğer ilgili defterleri tutar.

  C-Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nun büro işlerini yürütür.

  Madde 21:GENEL MUHASİBİN GÖREVLERİ

  A-Yönetim Kurulunun hesap ve demirbaş defterini tutar.

  B-Derneğe verilen eşya mahiyetindeki bağışları kabul ve muhafaza eder.

  C-Derneğe ait bilumum eşya, tahsisat makbuzlarını muhafaza eder.

  D-Üyelerin borçlarını takip eder.

  Madde 22: GENEL VEZNEDARIN GÖREVLERİ

  A-Dernek namına tahsilat ve tevdiatta bulunur.

  B-Derneğin parasını korur.

  Madde 23:YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

  Yönetim Kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer:

  a-Vefat,

  b-İstifa,

  c-Mazeretsiz olarak peş peşe üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmama,

  d-Denetleme Kurulu’nun veya Yüksek Disiplin Kurulu’nun yapacağı denetlemeler sonucunda Dernekler Kanunu, tüzük ve Dernek gaye ve mevzuuna aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

  e-Herhangi bir sebeple Türk Ceza Kanuna göre ağır hapis cezası gerektiren bir mahkumiyetle hüküm giyilmesi veya zimmet, irtikap, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve devlet aleyhine işlenen suçlardan birini işlediğinin anlaşılması.

  Yukarıdaki sebeplerden herhangi biri nedeni ile Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde durum Yönetim Kurulu toplantısında tesbit edilir ve boşalan üyeliğe yedeklerden sıra ile bir üye çağırılır.

  Madde 24:DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

  3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Kendi aralarından bir başkan seçerler.

  A-Bağlı kurumların her türlü mali ve idari işlerini denetler.

  B-derneği denetlerken şubeleri ilgilendiren bir işleme veya tahkiki icap ettirecek bir muameleye muttali olurlarsa Genel Başkanlığa yazı ile haber verirler.

  C-Denetleme Kurulu hazırlayacakları raporlarını Genel Kurul’dan en az bir ay evvel yazı ile Genel Başkanlık yolu ile Genel Kurul’a sunarlar.

  D-Denetçiler, şubelerde vazife alamazlar.

  E-Denetleme Kurulu’nda çeşitli sebeplerle ayrılacak olanların yerlerine genel hükümler gereğince yedeklerden davet edilir.

  F-Genel Merkez’in her türlü mali ve idari işlerini en az yılda bir denetlemek,

   

  Madde 25:YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

  Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Kendi aralarından bir başkan seçerler. Buna ait tutanak bir hafta içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

  Disiplin Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Mazeretsiz 3 çağrıya iştirak etmemiş asil istifa etmiş sayılır. Genel hükümlere göre yedek üye davet edilir.

  YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREVLERİ

  A-Yönetim Kurulu’ndan sevk edilmek suretiyle; Derneğin haysiyetini rencide eden ve 8. Maddede gösterilen hususlarda Yönetim, Denetim Kurulu üyelerine ve üyelere aşağıdaki cezaları takdir eder.

  B-Yönetim Kurulu’nun isteği ile (sevk ile) gerek üyeler gerekse üye ile Dernek arasındaki anlaşmazlıklarda hakemlik yapar.

  D-Yüksek Disiplin Kurulu’nun vereceği cezalar:

  1-İhtar: Dernek amaç ve gayesi ile tüzüğe aykırı hareket eden Yönetim, Denetim Kurulu üyeleri ve üyelerin uyarılmasıdır.

  2-Kınama: Dernek haysiyetini rencide eden Yönetim, Denetim Kurulu üyeleri ve üyelerin uyarılmasıdır.

  3-İhraç teklifi: Derneğin haysiyetini rencide eden ve 8. Maddede gösterilen hususlarda Yönetim, Denetim Kurulu üyelerinin ve üyelerin Dernek üyeliğinden ihracı hususunda Genel Kurulca karar verilmek üzere Yönetim Kuruluna teklif verilmesidir.

  E-Yüksek Disiplin Kurulu kararları ekseriyetle verilir.

  Madde 26:

  Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının tatbiki Yönetim Kurulu’na aittir.

  Daimi ihraç edilen üye, Genel Kurul’a itiraz edebilir. Derneğin gayesine, menfaatine, tüzüğüne aykırı hareket etmek, hal ve harekette derneğin üyeliği ile kabili telif olmayacak hareketler Disiplin Kurulu’na verilmesi icap ettirecek hallerdir.

  Madde 27: Danışma Kurulu

  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere daha evvel hizmetleri olmuş veya hizmet ve yüksek birikimlerinden faydalanılabilecek dernek üyelerinden müteşekkil Danışma Kurulu oluşturulabilir.

  Danışma Kurulu, Dernek mevzuu ve gayesi etrafında yapılacak faaliyetler hususunda Dernek organlarına yardımcı olur.

  Madde 28: ŞUBE ORGANLARI

  1-Genel Kurul

  2-Yönetim Kurulu

  3-Denetleme Kurulu

  4-Disiplin Kurulu

  Şube Kuruluşu işlemleri aşağıda belirtilen şekli ile yapılır.

  A-Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun öngördüğü yerlerde veya şube açmak amacı ile yapılan müracaatlarda inceleme yapılarak, Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile şube açılır.

  B-İlk açılış bir Başkan bir Başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip, bir veznedar ve 2 üyeden mürekkep müteşebbis heyetle olur. Şube açmak amacı ile yapılan müracaat, yukarıdaki şekilde teşekkül ettirildikten sonra, Müteşebbis Heyet kuruluş mazbatasını Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir.

  Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şubenin açılmasını karara bağladıktan sonra müteşebbis heyete bildirir.

  Bildirme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Genel Kurulu toplayarak görevi seçilecek kurula devreder.

  Madde 29:GENEL KURUL

  Şube Genel Kurulu, şubenin en yüksek karar organıdır.

  Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Üç yılda bir ve Genel Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki ay önce yapılır.

  Genel Kurul Şube Yönetim Kurulu tarafından en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.İlandan bir örnek aynı zamanda Genel Merkez’e de gönderilir.

  Şube Genel Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı şube yönetim ve denetim kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

  Genel Kurul toplantısına ait tutanaklar ve Genel Kurul Kararlarının bir örneği Genel Merkeze gönderilir.

  Madde 30:ŞUBE GENEL KURULU’NUN GÖREVLERİ

  A-Şube Genel Kurulu’nun cereyan şekli, idaresi, seçimler ve diğer hususlar hakkında Genel Kurul usul ve hükümleri tatbik edilir.

  B-Şube bütçe ve bilânçosunu inceler kabul eder.(Tasdiki için Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir)

  C-Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçer.

  D-Dilek ve teklifleri inceler. Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

  E-Onursal üyeliğe layık göreceklerini, Madalya, Şilt veya takdirname ile Genel Merkeze bildirir.

  F-Şube Yönetim Kurulunun 7 asil ve 5 yedek üyesini 3 yıl için seçer. Şube yönetim kurulunu, Şube genel kurulunda ibra eder.

  Asil üyelerden, herhangi bir sebeple ayrılan olursa en çok oy alan yedek üye davet edilir.

  G-Şube Denetim Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyesini seçer.

  H-Şube Disiplin Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyesini seçer.

  Madde 31: ŞUBE YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

  A-Başkan, bir Başkan vekili, Sekreter, Muhasip, Veznedar ve iki üyeden teşekkül eder. Kendi aralarında gizli oyla vazife taksimi yaparlar.

  B-Yönetim Kurulu, mahallinde tüzüğe ve gayeye uygun olarak, derneğin her türlü işlerini yürütür. Derneği tanıtmak, sevdirmek için, konferanslar, geziler, geceler, çaylar, her türlü kültürel faaliyetler, folklor öğretimi ve gösteriler tertipler, üyelik işlemlerini düzenler, üye kaydını çoğaltmaya çalışır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemlerini, üye kayıt defterinin işlem gören sayfalarının fotokopisi ile birlikte en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir (Son şube genel kuruluna katılmakla birlikte, üyelik işlemleri genel merkez yönetim kuruluna bildirilmeyen üyeler Genel Merkez Genel Kuruluna katılamaz.). Genel Merkez Yönetim Kurulunun vereceği izin ve yetkiye istinaden şubeye gelir sağlamak üzere gerekli tesis ve işletmeleri kurar ve bunlara ait işlemleri yürütür.

  C-Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırır ve gündemi hazırlar.

  D-Şube Genel Kuruluna faaliyet raporunu sunar.

  E-Kanun ve Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin kullanılmaya başlamadan önce noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdik edilmesi zorunludur.

  F-Başkan Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Şubenin hukuk ve menfaatlerini temsil eder, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yapılacak akitleri imzalar, Yönetim Kurulu’nda veya şube üyelerinden herhangi birini yukarıdaki hususlarda veya muayyen işlerde görevlendirir, Şubenin mührünü taşır ve kullanır, Şubenin işleri ile ilgili olarak resmi makamlar ve üçüncü kişiler nezdindeki işleri yürütür. Kendisinin yokluğunda bütün yetkilerini Başkan vekili kullanır.

  G-Sekreter, Şube Muhasebatını idare eder. Şube idari işlerini yürütür. Şube Yönetim Kurulu zabıt ve kararlarını ve diğer ilgili deftere tutar.

  H-Şube muhasibi, Şube hesap, demirbaş defterini tutar. Derneğe verilen eşya mahiyetindeki bağışları kabul ve muhafaza eder, Şubeye ait bilumum eşya, tahsisat makbuzlarını muhafaza eder, üyelerin borçlarını takip eder.

  I-Şube veznedarı, Şube namına tahsilat ve tevdiatta bulunur, Derneğin parasını korur.

  J-Diğer üyeler genel esaslar içinde vazife görürler. Müşterek mesuliyeti ile beraber, her üye gördüğü hizmet kolunun sorumluluğunu ayrıca taşır.

  Madde 32: ŞUBE DENETLEME KURULU

  Şube Genel Kurulu tarafından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurul toplantısını müteakip bir hafta içinde kendi aralarından bir başkan seçerler ve Yönetim Kurulu’na bildirirler.

  Şube Denetleme Kurulu, şube ve bağlı kuruluşların her türlü mali ve idari işlerini en az altı ayda bir denetler. Şube Yönetim Kurulu ve Genel Merkeze raporla bildirir. Tahkiki icap ettirecek bir işlem varsa, Şube Başkanına ve Genel Merkeze raporla bildirir. Üç yıllık Denetleme raporlarını, Şube Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına, kongreden bir ay evvel verirler. Bir kopyasını da Genel Başkanlığa gönderirler.

  Madde 33: ŞUBE DİSİPLİN KURULU

  Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Kendi aralarından bir başkan seçerler. Buna ait tutanak bir hafta içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

  Disiplin Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Mazeretsiz üç çağrıya iştirak etmemiş asil istifa etmiş sayılır. Genel hükümlere göre yedek üye davet edilir.

  Şube Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nun sevkettiği hallerde, derneğin haysiyetini rencide eden ve 8. Maddede gösterilmiş hususlarda, şubelerindeki üyelere ceza taktir eder. (Şube Yönetim Kurulu üyeleri, denetleme Kurulu üyeleri hariç) Şube Yönetim Kurulunun isteği ile gerek üyeler ve Şube Disiplin Kurulunun vereceği cezalar:

  1-İhtar

  2-Kınama

  Madde 34: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

  Derneğin tüzüğü Merkez Genel Kurulunda 2/3 çoğunlukla alınacak kararla değiştirilebilir.

  Madde 35: DERNEĞİN GELİRLERİ

  a-Üye kayıt ücreti bir defaya mahsus olmak üzere 100TL’dir.

  b-Üye aidatı aylık 20 TL, yıllık 240 TL’dir.

  c-Bağışlar

  d-Basın Kanununa göre yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler.

  e-Dernek tarafından düzenlenecek balo, çay, kermes gibi toplantılardan elde edilecek gelirler.

  f-Gayrimenkul ve menkul malvarlığı gelirleri.

  g-Yardım Toplama hakkında mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar,

  h-Tesis ve işletme gelirleri

  ı-Diğer Gelirler

  Dernek üyeleri her yıl Ekim ayı sonuna kadar üye aidatlarını yatırmak zorundadır. Süresinde yatırılmayan aidatlara Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kanuni faiz oranını aşmamak üzere gecikme cezası istenebilir. Şubeler, bu maddenin (b) bendine göre toplayacakları üye aidatlarının 1/10’unu Genel Merkez’e aktarmak zorundadırlar.

   

   

  Madde 36: HARCAMALAR

  Harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 10 TL’den yukarı harcamalar harcama makbuzu ile yapılır. Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Başkanları her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar Yönetim Kurulu kararı olmaksızın harcama yapabilir. Daha sonra Yönetim Kurulu’na sunar.

  Madde 37: KASA

  Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

  Madde 38: SANDIK KURMA

  Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuat dairesinde sandık kurabilir.

  Madde 39:TASFİYE

  Fesih ve infisah halinde Derneğin malları, aynı gayeyi güden Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (Kırım Vakfı)’na, bu vakfa devirde kanuni bir mahsur var ise, Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı’na bırakılır.

  Bu hususta karar vermeye Genel Kongre yetkilidir.

  Madde 40: İÇ DENETİM

  Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  MADDE 41: BORÇLANMA USULLERİ

  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

   

  Pin It